تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرم شهر با دوایر متحدالمرکز [1]

واضع این نظریه ارنست برگس از مکتب اکولوژی شیکاگو می­باشد. الگوی ساخت شهر براین اصل استوار می باشد که توسعه شهر از ناحیه مرکزی به خارج شهر صورت گرفته و این مناطق ،با ناحیه مشاغل مرکزی شروع و به وسیله منطقه در حال تحول احاطه می گردد .                              

                                     


شکل(2-1) اکولوژی شهری ارنست برگس    مأخذ : شکویی، 1387 :510

مطابق این نظریه در ابتدای پیدایش شهر، همه فعالیت­های تجاری و صنعتی و همچنین منطقه ی واحدهای مسکونی در داخل دایره اول به وجود می­آید. با گذشت زمان و توسعه تدریجی شهر، دایره اولی را دایره دیگری احاطه می­کند. در منطقه سوم، واحدهای مسکونی کارگران بیشتر بصورت ساختمانهای دو طبقه شهری ایجاد می­گردد که در بیشتر موارد طبقه اول ساختمان برای سکونت افراد خانواده و طبقه دوم برای اجاره اختصاص می­یابد. پیرامون منطقه سوم، منطقه چهارمی تشکیل می­گردد که واحد­های مسکونی طبقه پردرآمد شهری در آن قرار گرفته می باشد و در نهایت در بیرون از این منطقه، محل سکونت افرادی می باشد که برای بجای آوردن کارهای روزانه و اشتغال به مرکز شهر عزیمت می­کنند. مخالفان نظریه فوق چنین اظهار نظر می­کنند:

1- شهرها با چنان نظمی که برگس اظهار می کند توسعه نمی­یابند. 2- در بیشتر موارد توسعه و گسترش مناطق صنعتی، بازرگانی و مسکونی مثلثی شکل می باشد. 3- صنایع در مجاورت ایستگاههای راه­آهن و راههای آبی تأسیس می­گردد. 4- منطقه ی واحدهای مسکونی طبقه پایین و فقیر جامعه شهری در مجاورت منطقه ی صنعتی و حمل و نقل به وجودمی­آید. 5

  1. Concentric Urban Structure

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه