عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

کالبد شهر

هر شهردر طول زمان الگوهای مختلفی از رشد را ارائه می نماید. چگونگی رشد وتوسعه الگوهای شهری بازتابی از کمیت و کیفیت ویژگی های طبیعی ، نظام های اجتماعیاقتصادی و فرهنگی هر منطقه جغرافیایی می باشد.

کالبد شهری ،یا به تعبیری طرح فضایی شهر بیانگر وسعت ،محتوا و حدود جغرافیایی و چگونگی بهره گیری از زمین شهری و فعالیت هایی می باشد که توسط بشر بر روی این فضا پیاده می گردد(حبیبی ،1375 :1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این ارتباط علت های  انتخاب شهر به عنوان یک واحد فضایی را می توان اینگونه اظهار نمود .

1- حل و فصل شهری تعریف شده (مفهوم مورفولوژیک)

2- یک واحد عملکردی

3- یک نهاد قانونی (مفهوم اداری)( eurostate Statistics in focus 82/2008) .

2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک

فرم شهر از نظرلینچ حاصل ارتباط میان عناصر مرئی شهر و شناسایی گفتاری آن عناصر بوسیله بهره گیری کنندگان محیط شهری می باشد .پس تحقیقات مربوط به ساخت شهر در سالهای اخیر نشان می دهد که در همه شهرها نمی توان از الگوی واحدی تبعیت کرده یا نظریه معینی را بکار برد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه