تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

پارادایم های  جدید توسعه شهری

علیرغم وضوح و عیان شدن معضلات اکولوژیکی ، زیست محیطی و بعضی ابهام ها و تضادهای تئوریک در ارتباط با مفهوم چگونگی دستیابی به پایداری شهری هست که به پیچیدگی شرایط می افزاید . در صورتی که این چنین جدل های تئوریکی می توانند  به عنوان یک خطر بالقوه و یا مانع اساسی در مسیر تحقق توسعه پایدار اقدام کنند .در اواخر قرن بیستم دو بحث و نظریه اصلی و متضاد برای پایداری شهر ها ارائه گردید که عبارتند از :

الف ) نظریه توسعه فرم شهری گسترده (پراکنش و توسعه کم تراکم )           [1]

ب) نظریه توسعه فرم شهری فشرده (متراکم کردن و فشرده سازی )[2]  (مثنوی ،1382: 90)

2-3-1-راهبرد پراکنش شهری

«اسپرال» یا «پراکندگی» اصطلاحی می باشد که به معنای رشد سریع و پراکنده نواحی متروپل و حتی شهرهای کوچک می باشد که در بعضی موارد تا نواحی روستایی یا مرز دِه شهر کشیده شده می باشد (مثنوی ،1382 :31)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   اشنایدر وبر اصطلاح پراکندگی را در توسعه بسیار کم تراکم خارج از مراکز شهری، بر روی زمین­هایی که سابقه توسعه نداشته­اند،می داند(سعیدی رضوانی،1375 : 9).

  ازدیدگاهی دیگر، گسترش افقی یا حومه­نشینی الگوی نسبتاٌ جدید ی در سکونتگاه های انسانی می باشد که ناشی از گرد هم آمدن اتفاقی مسکن با تراکم کم و توسعه­های نواری شکل تجاری می باشد که معلول کاربرد وسیع اتومبیل می­باشد (رهنما و همکار، 1387 :31).

      با در نظر داشتن تعاریف اظهار شده اسپرال در یک منطقه شهری حاشیه­ای، که سرعت رشد و توسعه زمین­های شهری از رشد جمعیت آن منطقه بالاتر و تراکم جمعیت بسیار پایینی دارد ودراثرعدم برنامه ریزی صحیح وآگاهانه به وجودآمده می باشد (سعیدی رضوانی، 1375 :10).           

  1. sprawl
  2. compact city

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه