عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

کشورهای جهان سوم

رشد افقی شهری در جهان سوم نیز از ویژگی­های شناخته شده شهر­های ناحیه ای بزرگ به شمار می­رود، اما زیرساخت­ها و زمینه­های متفاوتی را ارائه می­دهد. اختلاف رشد افقی شهری در کشور­های آمریکای لاتین نسبت به ایالات متحده در این می باشد که اولا فرایند شهرنشینی در اغلب کشور­های آمریکای لاتین با تاخیر صورت گرفته می باشد و در جریان آن نفوذ سنتی و قوی شهر­های بزرگتر و سرمایه­داری یا متروپل با الگوی کاملا تمرکز یافته بررشد فضایی نواحی پیرامونی و توسعه غیر قانونی سکونتگاه­ها در حاشیه شهری، در ظاهر مقررات شهری را محدود ساخته و سبب رشد افقی شهر شده­اند. ثانیا رشد افقی شهری در اغلب نواحی کلان شهری آمریکای لاتین چشم­اندازی از فقر و الگوهای غیر­قانونی از کاربری زمین همراه با فقدان ساختار و شالوده تسهیلات عمومی و خدمات اساسی را نشان می دهد. این الگو تفاوت آشکاری با الگوی ایالات متحده دارد (Lungo,2001,32 ).

2-3-2-4- ایران

در ایران تا زمانی که الگوی رشد شهرها ارگانیک بوده و عوامل درونزا و محلی تعیین کنندۀ رشد شهری بوده اند،زمین شهری نیز کفایت کاربری های سنتی شهری را می داده وبر حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ، فضای شهررا به گونه ارگانیک سامان می داده می باشد . لیکن از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت ودرآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق گردید و شهرهای ایران در نظام اقتصاد جهانی جای گرفتند، سرمایه گذاری در زمین شهری تشدید گردید و این نقطۀ ضعف اصلی بازار خصوصی بدون برنامۀ زمین، الگوی توسعۀ بسیاری از شهرهای ایران را دیکته کرده می باشد(ماجدی، 1378 :6).این امر باعث نابسامانی بازار زمین شهری و به ویژه بلااستفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدوده، و عارضۀ منفی گسترش افقی شهرها شده می باشد(اطهاری ،1379 :36 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه