عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

کالبد

کالبددر لغت به معنای پیکر ودرمحتوا به روابط اقتصادی و اجتماعی در فضاگفته می شودو بدلیل سه بعدی بودن ،تعریف کننده فضا نیز می باشد . اما در اصطلاح شهر سازی به فیزیک شهر، آن چیز که که در شهر شکل یافته و همانا توده های ساختمانی اطلاق می گردد( مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ،1370 : 34).

در بیانی دیگرمی توان به چگونگی استقرار فضایی پدیده ها در ارتباط با یکدیگر و تاثیر عوامل طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی و … برآن در جهت سهولت حیات شهری را کالبد تعریف نمود (پور احمد ،1370 : 11).

2-1-2- شهر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهردرلغت آبادی بزرگی می باشد که در آن خیابان ها، دمان و نفوس بسیار باشد (عمید،1389: 688).

شهرها  مولود زمانه خویشند و به عنوان ظرف یا مظروف ،مقوله ای ثابت و تغییرناپذیری نیستند بلکه  درآن الزامات و عرف زندگی پیوسته در حال تغییراست و سلیقه ها و توقعات از نسلی به نسل دیگر دگرگون می گردد (رهنما وهمکار،1383  :82).

اگرچه شهرهابه منزله ی  سیستم اجتماعی پویا و بازی هستند که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی، اجتماعی ،زیستی در هم آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیر سیستم های متعدد در ارتباط هستند (مهدیزاده ، 1382 :88)؛ ونیزموجود زنده ای هستند که با همه عناصر خود در ارتباط متقابل بوده و اجزای مختلف آن پیکره اجتماعی و زنده آن راتشکیل می دهند بطوریکه همانند سیستم دستگاه عصبی ، اختلالی وارد نظام زنده آن گردد به صورت خود کار اقدام نموده و نظم جدید ی مستقر می نمایند (ربانی و حیدا ،1381 : 6) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه