تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

– روشهای پژوهش

روش پژوهش در این مطالعه، به لحاظ هدف کاربردی می باشد و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفیتحلیلی می باشد که در آن ضمن توصیف وضع موجود محلات مورد نظر ، مجموعه متغیرهای پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.فرم های جدید شهری مانند کم تراکم (پراکنده ،گسترده) و پرتراکم( فشرده)مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن شناسایی فرم موجود شهر ،مجموعه شاخص های کیفیت زندگی (کالبدی ، اجتماعی ، زیست محیطی ،اقتصادی ،توجه و حمل ونقل) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این ارتباط از جمله شاخص های این پژوهش عبارتند از:

سرانه فضای سبز، وضعیت شبکه معابر و دسترسی ها، سرانه خدمات عمومی شامل آموزشی، بهداشتی، درمانی، تفریحی و گذران اوقات فراغت، فرهنگی، وضعیت کالبدی ساختمانها و سازه ها، منظر شهری، دفع آبهای سطحی ، توزیع آب آشامیدنی، آلودگی هوا، آلودگی صدا، دفع فاضلاب خانگی، دفع و جمع آوری زباله ها، نظافت عمومی معابرو فضاهای عمومی و   وشاخص های کیفیت زندگی نیز  برمبنای دو الگوهای جدید توسعه شهری، شهر پراکنده و شهر فشرده  تعیین می گردد . در این ارتباط هریک از الگوهای شهری بر اساس شاخص های کیفیت زندگی بحث و مطالعه می گردد .

1-8- قلمرو پژوهش (زمانی،مکانی،موضوعی):

قلمرو زمانی این پژوهش اکثرا بر تحولات شهری ساری با تاکید بر دردو دهه ی اخیر می باشد.

قلمرو مکانی این پژوهش شهر ساری به عنوان نمونه مورد مطالعه بخصوص حاشیه های رو به بیرون با تاکید بر محدوده های نوساز چند سال اخیر ونمونه ای از محلات آپارتمانی و یک نمونه ازبخش مرکزی شهروبافت قدیم  راشامل می گردد.

قلمرو موضوعی آن نیز مبتنی بر تاثیر فرم کالبدی شهر برکیفیت زندگی با تاکید بر شاخص های کالبدی، اجتماعی ،اقتصادی، محیطی،توجه وحمل و نقل می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه