تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

جهت دستیابی به اهداف پژوهش، از روشهای پیمایشی ( روش زمینه­یابی با هدف­های توصیفی، اکتشافی) و روش توصیفی و تحلیلی از طریق مطالعه و تحلیل آثار مورد مطالعه بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن اطلاعات ثانوی موجود به مطالعه چگونگی تاثیر فرم کالبدی شهربر کیفیت زندگی  رامورد مطالعه خواهیم پرداخت دراین پژوهش از روش پژوهش کاربردی بهره گیری خواهد گردید.

1-9-1-روش کتابخانه ای واسنادی : شامل مراجعه به کتابخانه  و بهره گیری از مقالات معتبر فارسی و انگلیسی  و جهت تهیه و ثبت اطلاعات در زمینه پژوهش  از روش فیش برداری بهره گیری گردید .

1-9-2 – روش میدانی : به مقصود مطالعه و شناخت فرم شهر و بازدید از محلات مورد بهره گیری قرار می گیرد . این مطالعه پیمایشی می تواندبه صورت مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرد  بدین ترتیب از مصاحبه به مقصود کسب اطلاعات دقیق از جایگاه  محلات وتاثیر آن برروی اندازه رضایتمندی ساکنان آن از طریق حضور در محل انجام خواهد گردید .

ازپرسشنامه به مقصود کسب اطلاعات لازم ازتاثیر فرم شهر  بر کیفیت زندگی ساکنان آن با در نظر داشتن مولفه های مورد نظر ،بهره گیری می گردد. و با حضور در محل توسط کلیه ی  شهروندان تکمیل و جهت مطالعه اجمالی جمع آوری می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پرسشنامه یکی از ابزار رایج پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده های پژوهش می باشد . این ابزار، مجموعه ای از  سوالات چند گزینه ای(سوالات بسته ) و سوالات باز  می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارا ئه می دهد .پاسخ های دریافتی نیز داده مورد نظر پژوهشگر را تشکیل می دهد.

ساختار پرسشنامه این پژوهش از سه قسمت تشکیل شده می باشد . ضمن تقدیر و تشکر ازپاسخ دهندگان هدف پرسشنامه تقدیمی اظهار شده می باشد؛ سوالات بر اساس ابعاد کالبدی،زیست محیطی ،اقتصادی ، توجه،اجتماعی و حمل و نقل ازشاخص های کیفیت زندگی تدوین گردیده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه