عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت اهمیت پژوهش

شهر ساخته و پرداخته اندیشه بشری و محصول تفکر اوست و از این رو، شهر در جوامع مختلف سیما و منظری متفاوت را به نمایش می گذارد . بر این اساس، الگوهایی که برای ساماندهی و برنامه ریزی شهرها تدوین می گردد، نمی تواند معیاری کاملا استاندارد برای تمام شهرها با شرایط متفاوت فرهنگی و ویژگیهای طبیعی، ارائه دهد .

  تصمیم گیری در مورد شهر با خصایص منحصر به فردش در اقصی نقاط دنیا که مکانیزم خاصی بر آن حاکم می باشد، صرفا بر مبنای نسخه از پیش نگاشته شده بدون تعدیل تئوریک و عملی، امکانپذیر نیست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگرچه فرم شهر از تمامی عناصر و اجزای کالبدی قابل رویت شهر شکل می پذیرد و متشکل از عناصر طبیعی و مصنوع بوده وبه نوعی تبلور فضایی و شکلی فعالیت های جوامع می باشد؛اما ماهیتی ترکیبی و سه بعدی دارد که نه تنها در سطح، بلکه در حجم نیز تجسم می یابد. کوچکترین اجزا و عناصر این ترکیب در چارچوب عناصر مصنوع بشر، ساختمان ها، شبکه راه ها، فضاهای باز و تاسیسات شهری هستند. محیط طبیعی با عناصر عمده ای مثل زمین و ناهمواری های آن، جریان های آبی و پوشش گیاهی در چگونگی و فرم ترکیب عناصر کالبدی دخالت دارند. هر کدام ازاین عناصر که به منزله یک سلول شهری هستند، به تنهایی فرم ویژه خود را دارند و ترکیب مجموعه ای از آنها نیز به پدید آمدن فرم شهری منجر می گردد.

در کشور ما تا زمانی که الگوی رشد شهرها ارگانیک و تعیین کننده ی رشد شهرنیز عوامل درون زا و محلی بوده اند؛ زمین شهری نیز کفایت کاربری سنتی شهری را می داده و برحسب شرایط اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی، فضای شهر را به گونه ارگانیک سامان می داده می باشد .لیکن از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت و در آمد های حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق گردید  و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهانی تحت تاثیر آن قرار گرفت سرمایه گذاری در زمین شهری تشدید گردید و این نقطه ضعف اصلی بازار خصوصی بدون برنامه ی زمین، الگوی توسعه ی بسیاری از شهرهای ایران را دیکته کرده می باشد (ماجدی ،1378 : 6).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه