عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تجزیه و تحلیل

در این پژوهش تجزیه و تحلیل آماری به دو روش توصیفی و استنباطی می باشد .

در روش توصیفی، داده ها رادر قالب نمودار ، شکل و جدول اختصار نموده و روش های اختصار کردن نیز در قالب شاخص هایی مانند : میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و … می باشد .

روش استنباطی: روشی می باشد که نتایج حاصل از یک نمونه ،  قابل تعمیم به کل جامعه باشد . در این روش به کمک نرم افزار spss از آزمون های مختلف مانند Tمستقل، تحلیل واریانس ،آزمون توکی و آزمون LSDبهره گیری می گردد .

1-1 1- جامعه آماری و روش نمونه گیری

1-11-1-جامعه آماری

  جامعه آماری در این پژوهش از کلیه ی سرپرستان خانوار  اعم از زن و مرد ساکن در  سطح شهرساری می باشد . هریک از این افراد به عنوان واحد نظاره و سنجش انتخاب و پرسشنامه از طریق آنان تکمیل می گردد. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای بهره گیری می گردد .به طوری که از مناطق چهار گانه ی شهری نمونه ها راانتخاب نموده و سپس از میان هر یک از این نواحی شهری به صورت تصادفی  یک محله را انتخاب نموده سپس چند بلوک مسکونی رابه طورتصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار می دهیم  .چهارمحله را از حاشیه ی شهر انتخاب ونمونه ی پنجم از مناطق آپارتمان نشین وحاشیه ی بخش مرکزی وبافت قدیم  و نمونه ی ششم را از  هسته ی مرکز ی شهر وبافت قدیم انتخاب می نماییم . بایستی در نظر داشته باشیم که نمونه هابه صورت تصادفی انتخاب می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه