عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

برای حصول اطمینان از دقت مقیاس و سنجش روش­های مختلفی هست .یکی از روش­های سهل الوصول تعیین اعتبار صوری مقیاس می باشد .در این پژوهش پرسشنامه پس از طرح سوالات در اختیار خانوار­های ساکن در بافت پیرامونی قرار می­گیرد  و نظرات آنها اخذ می­گردد.بدین شکل اعتبار صوری و محتوایی گویه­ها فراهم می­گردد.

  • پایایی:

در بحث پایایی ساده ترین تعریف آن عبارت می باشد از اندازه همسانی نتایج مکرر که این امر قابلیت اعتماد و ثبات پژوهش را می­رساند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای سنجش صحت پایایی و اعتبار پرسشنامه ی پژوهش آغاز 30 پرسشنامه در محلات توزیع گردید و پس از تائید پایایی و روایی آن ،اقدام به توزیع کلیه ی پرسشنامه ها در محلات نمونه توسط پژوهشگر صورت گرفت .

 

2-11-2-2- تعیین حجم نمونه آماری:

مقصود از نمونه آماری تعداد کل عناصر موجود در نمونه می­باشد. پیش روی حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری می باشد که مبنای محاسبه در نمونه­گیری ما محسوب می­گردد ( ساروخانی، 157:1385).

جهت تعیین حجم نمونه از روش آماری کوکران بهره گیری می گردد .

فرمول   حجم نمونه (1)

در این فرمول:

n = حجم نمونه ، N= تعداد کل جامعه آماری (293212)، t2 = درصد احتمال صحت گفتار( 1.96 )،

 p = احتمال وجود صفت( 0.7  )q = احتمال عدم وجود صفت(  0.3)،    d2 = خطای نمونه گیری  (  0.05 )

محلات منتخب طبق آخرین نقشه ی موجود از محلات ساری درطرح تفصیلی 1379  ،نقشه ی شماره ی ( 4-1)از کدهای زیر انتخاب گردیده و براساس داده های آماری طرح جامع 1389 شهرساری واطلاعات جمعیتی از شش محله ی موردمطالعه ،تعداد نمونه ها  نیز به تبیین ذیل مشخص گردیدند .

کد 1-1 کوی برق 68 نمونه

کد3-4-1 کوی ارم 60 نمونه

کد5-4 قلیچ 58 نمونه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه