تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دسترسی (Access)

«دسترسی» یک عامل کلیدی در موفقیت مکان ها محله هایی می باشد که در درون مرزهای خود و با بیرون از خود دسترسی ندارند. دسترسی مطمئن، ایمن و سالم، شامل توانایی دستیابی به نقاط، کالاها و خدمات برای همه خانواده ها، کودکان، سالخوردگان، فقیر و غنی می باشد. امروزه در بسیاری از مواقع انواع شیوه های دسترسی از طریق توسعه خود محور محدود شده. در نتیجه بعضی اجتماعات پایدار این می باشد که در سطوح خرد وکلان دارای دسترسی باشند (ادواردز و تورنت، 1393: 58).

2-3-11-9 رفاه اجتماعی (social welfare)

مفهوم رفاه اجتماعی یکی از موضوعات اجتماعی می باشد که حدود دهه 1960، وارد برنامه ریزی توسعه شده می باشد. طبق تعریف سازمان ملل متحد (1963) «رفاه اجتماعی» دامنه وسیعی از فعالیت ها و برنامه هایی را در بر می گیرد که تحت نظارت و با کمک دولت، برای بهزیستی افراد و جامعه انجام می گیرد. در چارچوب این تعریف خدمات اجتماعی به عنوان زمینه عملیاتی مشخص و محدودتری به حساب می آید. با رواج مفهوم رفاه اجتماعی و طرفداری سازمان ملل متحد از آن، در دهه های 60 و 70، بخشی از فعالیت های برنامه ریزی به این موضوع اختصاص داده گردید. در کتاب مرجع مبانی و روش های برنامه ریزی شهری که در سال 1968 در آمریکا انتشار پیدا نمود، یک فصل مستقل به برنامه ریزی رفاه اجتماعی اختصاص داده شده می باشد. از نظر مولفان این کتاب، برنامه ریزی شهری می تواند از راه های مختلف، مثل سیاست های مسکن، نوسازی، توسعه فضاهای عمومی، توسعه خدمات بهداشتی و آموزشی و غیره به رفاه و عدالت اجتماعی کمک کند. بی تردید مفهوم رفاه اجتماعی وابستگی مستقیم با عدالت اجتماعی دارد. این مفهوم، اگر چه همواره  در عرصه اخلاق و جنبش های سیاسی مطرح بوده، اما در عرصه برنامه ریزی کمتر مجال ظهور داشته می باشد. در واقع یکی از تناقضات عمده شهرسازی مدرن این می باشد که علی رغم اینکه تمام محیط زندگی مردم شهر را، از خانه و محله گرفته تا فضای باز درون شهری و برون شهری می سازد و سازمان می دهد (مهدیزاده، 1392: 49- 48). عناصر مهم رفاه اجتماعی عبارت اند از: تغذیه، سرپناه، سلامتی، آموزش، فراغت، امنیت شخصی، حقوق اجتماعی، ثبات اقتصادی و اجتماعی، محیط کالبدی مطلوب و غیره. البته در طول دو سه دهه گذشته مفهوم رفاه اجتماعی، هم از نظر محتوا و هم از جهت نحوه مدیریت و نظارت بسیار غنی تر و گسترده تر شده می باشد (همان منبع: 303).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه