عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

7 جان[1] و لی [2](2008) در پژوهش خود به مطالعه عوامل موفقیت در اجرای پروژه های مربوط به پایداری اجتماعی برای حفظ و بهبود رفاه نسل فعلی و آینده تصریح می کند. و اظهار می کنند که توسعه شهری برای رسیدن به پایداری اجتماعی و محیط زندگی متناسب بایستی نابرابری های اجتماعی را کاهش دهد. و به گونه کلی برای رسیدن به کیفیت زندگی مطلوب بایستی عوامل مهمی مانند زیرساخت های اجتماعی، دسترس بودن خدمات، فرصت های شغلی و قابل دسترس، حفظ ویژگی های محلی و تأمین نیازهای روحی و روانی شهروندان و غیره… در نظر گرفته گردد.

2-3-9-8 تین و همکاران ([3]2002) توسعه پایدار اجتماعی را شامل چهار معیار اصلی عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت و امنیت معرفی کرده اند، که مبنایی برای سازمان توسعه بین المللی نیز قرار گرفت. در تبیین پایداری اجتماعی بر در نظر داشتن نیازهای اساسی، مانند مسکن و درآمد، و ظرفیت های فردی مانند فرصت های شغلی متنوع و امکانات و برنامه های تفریحی، فرهنگی و اوقات فراغت مناسب با حداقل هزینه، و ظرفیت های اجتماعی، همچون هویت، مشارکت و وجود مکان هایی به مقصود برگزاری فعالیت های هنری و اجتماعی در جهت توسعه سازمان های اجتماعی و تقویت تعادل بین آنها تاکید دارد. ایشان همچنین به مقصود اثرگذاری ظرفیت های فردی و جمعی، چهار اصل برابری و عدالت اجتماعی، تعادل اجتماعی، امنیت  و سازگاری معرفی می نماید.

2-3-9-9 ریک گیت ماریو[4] در گزارشی برای توسعه ی اجتماعی شهر ونکوور پایداری اجتماعی را اینچنین تصریح کرده می باشد که یک اجتماع  برای اینکه فعال و پایدار باشد، بایستی نیازهای اساسی ساکنانش را در حال و آینده رفع نماید. یک جامعه پایدار از لحاظ اجتماعی، بایستی توانایی لازم جهت نگهداری و ساخت خود با تکیه بر منابع بومی را داشته و انعطاف لازم جهت پیشگیری یا حل مسائل خود را در آینده داشته باشد. در جوامع، دو نوع یا سطح از منابع برای ساخت پایداری اجتماعی (و نیز پایداری محیطی و اقتصادی) وجود دارند که عبارتنداز: ظرفیت فردی یا انسانی و ظرفیت اجتماعی یا جمعی. ظرفیت فردی یا انسانی به ویژگیها و منابعی تصریح دارد که افراد می توانند به کمک آن در رفاه خود و جامعه ای شان سهیم باشند. مانند منابعی که شامل: تحصیل، مهارتها، سلامتی، ارزشها و رهبری می باشد. ظرفیت یا جمعی اکثرا” در روابط، شبکه ها و هنجارهایی که فعالیتهای جمعی را تسهیل می کند و همچنین در ارتباط با بهبود کیفیت زندگی و اطمینان از پایداری این بهبود و توسعه، تعریف و به کار برده می گردد. این ظرفیتها و منابع فردی و اجتماعی برای اینکه بتوانند پایدار و موثر باشند، بایستی گسترش یافته و در درون چهار اصول هدایتگر عدالت، تعاملات و ارتباطات اجتماعی، امنیت و قابلیت پذیرش (سازگاری) بکار گرفته شوند. پس می توان گفت که پایداری اجتماعی از سه جزء اساسی و چهار اصول هدایت کننده تشکیل می گردد، که به ترتیب آنها را تبیین می دهیم:

1- نیازهای اساسی می تواند از طریق فراهم کردن عوامل زیر تداوم یابد:

  • تدارک و تهیه ی مسکن با قابلیت انعطاف برای نیازهای متعدد، مثل نیاز افراد به درآمد پایین و متوسط، نیاز مسکن با محیط ویژه برای افراد ناتوان ذهنی و جسمی، و نیاز کل مردم در هر گروه سنی
  • تدارک شرایط حفاظت از سلامتی همه ی افراد اجتماع
  • مواد غذایی تولید شده ی محلی که قابل تهیه ی همه ی مردم
  • شغلهایی که افراد در آن مفید بوده و بتوانند توانایها و مهارتهایشان را به کار گیرند
  • درآمد کافی برای همه مردم که قادر باشند از لحاظ مالی خود و خانواده ی شان را طرفداری نمایند.
  • فراهم کردن اجتماعات و مکانهای با فعالیت سالم

[1] Chan, E.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Lee, G. K. L.

[3] Thin

[4] Rick Gates Mario

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه