تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های کلیدی در پایداری اجتماعی

شاخص های کلیدی نشان می دهد که چگونه نیازها و عدالت و برابری همواره بقیه عنوان ستون پایداری اجتماعی مطرح می شوند:

  • هویت، حس تعلق به مکان و فرهنگ
  • توانمندسازی، مشارکت و دسترسی
  • بهداشت ایمنی
  • سرمایه اجتماعی
  • تغییرات جمعیت شناختی
  • تعامل و انسجام اجتماعی
  • تندرستی و سلامت و کیفیت زندگی Colantonio, 2008a ,b:23-28)).
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • عدالت و برابری در دسترسی به خدمات ( مانند بهداشت، آموزش، مسکن، و حمل ونقل و تفریح و سر گرمی) و همچنین عدالت برای نسل های حاضر و آینده گنجانده گردد (McKenzie, 2004: 14).

پایداری اجتماعی در طرح ها و برنامه های شهری در چندین کشور جهان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و بیانگر این می باشد که عامل عدالت و برابری، فقر، عدالت اجتماعی، و حقوق جنسیتی کمتر در این طرح ها مورد توجه قرار گرفته می باشد اما شاخص های دیگر مانند آموزش، مشارکت، تعامل اجتماعی، مسکن و محیط سالم، هویت و حس تعلق، رفاه و آارامش کیفیت زندگی و… در طرح تأثیر پررنگ تری دارد و بیشتر به آنها اهمیت داده می گردد. شکل شماره (2-2) چارچوب ارزیابی پایداری اجتماعی را به گونه دقیق تشریح کرده می باشد.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه