تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین 3.58  به شاخص مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله و کم ترین میانگین 2.36به شاخص اندازه مشا رکت اجتماعی در محله اختصاص دارد. بادرنظر گرفتن انحراف استاندارد سایرشاخص های ابعاد اجتماعی بامیانگین کلی 3.12 از کیفیت قابل قبولی  برخورداراست.

– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین 3.73 به آلودگی های ناشی از اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله و کم ترین میانگین 2.16 مربوط به اندازه آبگرفتگی معابر ومشکلات عبور و مرور می باشد. دربررسی نتایج ،کیفیت محیطی در محلات فوق بامیانگین 2.78 درحد پایینی ارزیابی شده می باشد.

– در بعد کیفیت توجه بیشترین میانگین 2.75 مربوط به تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر و کم ترین میانگین 2.41 مربوط به تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی می باشد. این بعد دارای میانگین 2.58 می باشد.

درتجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد توجه یا دو سوال مطرح شده در فرم فشرده نتایج زیر به دست آمد.

– مهمترین عامل انتخاب محل سکونت : نزدیکی به محل کار، مدرسه فرزندان، نزدیکی به مرکز خرید با39.65% بیشترین و قیمت مناسب زمین و مسکن با12.07% کمترین تأثیر را انتخاب محل سکونت فعلی داشته اند.

– ازکلیه ی نمونه ها سوال مشترکی پرسیده گردید در ارتباط با اندازه  رضایت وتعلق ساکنین به محل سکونت خود که 42.24% ساکنین محلات فوق ، تمایل به سکونت در محل در وضع موجودو14.65% تمایل به خروج از محل داشته اند.دربررسی پرسش فوق ساکنین اززندگی درمحله ی خود راضی بوده وتمایل کمتری به خروج داشته اند.

درتجزیه وتحلیل پنج سوال توصیفی بعد اقتصادی فرم فشرده نتایج  به تبیین ذیل ارائه می گردد :

– اندازه درآمد ساکنین فرم فشرده بر اساس نتایج پژوهش 38.79% درآمد ی بین 500هزار تومان –یک میلیون و6.90%کمتراز 200 هزارتومان داشته اند.پس اغلب افراد درمحلات فشرده دارای درآمدی متوسط می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه