تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده­ های پژوهش با بهره گیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته می­گردد، (آمار استنباطی) آغاز آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت برازندگی توزیع نرمال به داده­ها انجام می گردد و سپس از آزمون تی تک نمونه­ای با ارزش­ آزمون 3 و ارزش آزمون 5/1 و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده­ها بهره گیری می­گردد، سپس آزمون فرضیات به تأیید یا رد بودن آنها پرداخته می گردد. در ادامه نیز به مطالعه اندازه دسترسی به اهداف پژوهش، نتیجه گیری و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی برای اهمیت و به کارگیری شاخص های پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی پرداخته می گردد.

5-2 تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پرسشنامه­های توزیع شده در بین مسئولین و تعاونی های مسکن

در این قسمت داد­های جاصل از پرسشنامه­های توزیع شده در بین مسئولین و تعاونی­های مسکن با بهره گیری از روش­های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می­شوند و سپس فرضیه­های پژوهش مورد آزمون قرار می­گیرند.

5-2-1 شاخص­های آمار توصیفی(مرکزی و پراکندگی)

شاخص­های آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین، دامنه تغییرات برای هریک از گویه­های پرسشنامه مسئولین و تعاونی­های مسکن در جدول شماره (5-1) آمده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه