شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

حس تعلق به مکان: سکونت در مجتمع مسکونی بر تمام مؤلفه­های شاخص حس تعلق به مکان تأثیر منفی و نامطلوبی دارد  زیرا آماره ی تی برای تمام مؤلفه ها منفی و میانگین مؤلفه­ها از مقدار مورد انتظار یعنی 3 کمتر می­باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کمتر می­باشد (05/0P-value=sig<). با توجه نتایج آزمون تی تک نمونه­ای که برای شاخص­ها در جدول شماره (5-6) آمده می باشد نظاره می­گردد که آماره تی مثبت و میانگین شاخص حس تعلق به مکان از مقدار مورد انتظار یعنی 3 کوچکتر می­باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کوچکتر می­باشد(05/0P-value=sig<) نتیجه می­گردد که در کل شاخص حس تعلق به مکان در حد مطلوبی قرار ندارد و شاخص حس تعلق در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران کاهش پیدا کرده می باشد.

امنیت: سکونت در مجتمع مسکونی بر تمام مؤلفه­های شاخص امنیت تأثیر مثبت و مطلوبی دارد زیرا آماره تی مثبت و میانگین مؤلفه­ها از مقدار مورد انتظار بیشتر می باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کمتر می­باشد (05/0P-value=sig<). با توجه نتایج آزمون تی تک نمونه­ای که برای شاخص­ها در جدول شماره (4-20) آمده می باشد نظاره می­گردد که آماره تی مثبت و میانگین شاخص امنیت از مقدار مورد انتظار یعنی 3 بزرگتر می­باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کوچکتر می­باشد(05/0P-value=sig<) نتیجه می­گردد که شاخص امنیت در حد مطلوبی قرار دارد و سکونت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران باعث افزایش امنیت ساکنین شده می باشد.

مشارکت: سکونت در مجتمع مسکونی بر تمام مؤلفه­های شاخص مشارکت تأثیر مثبت و مطلوبی دارد زیرا آماره تی مثبت و میانگین مؤلفه­ها از مقدار مورد انتظار بیشتر می باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کمتر می­باشد (05/0P-value=sig<). در کل با توجه نتایج آزمون تی تک نمونه­ای که برای شاخص­ها در جدول شماره (5-6) آمده می باشد نظاره می­گردد که آماره تی مثبت و میانگین شاخص امنیت از مقدار مورد انتظار یعنی 3 بزرگتر می­باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0کوچکتر می­باشد (05/0P-value=sig<) نتیجه می­گردد که شاخص مشارکت در حد مطلوبی قرار دارد و سکونت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران باعث افزایش مشارکت ساکنین شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه