تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

به طوری کلی در شهرستان ساری چهار نوع خاک قا بل شناسایی می باشد که عبارتند از:

– خاک ساحلی : شامل شن های ساحلی که از ارتفاع 25 تا 0 متر شروع می گردند.

– خاک رسوبی : در جلگه و اطراف رودخانه و دامنه های رو به شیب شمال غیر از خا ک های جوان با شیب جزیی که در نتیجه سیلاب به وجودآمده می باشد و به دو صورت آلویون و کولیون هستند، دیده می گردد.

– خاک جنگلی : این نوع خاک در اراضی که از درختان جنگلی پهن برگ پوشیده و دارای خاک قهوه ای جنگلی می باشد دیده می شودو بهترین نوع خاک در نواحی معتدله می با گردید.

– خاک های کوهستا نی : شا مل کوه های مرتفع با جنگل های انبوه و مخروبه و تراشیده و عموماً با پوشش خاکی نسبتاً عمیق تا عمیق با خاک تکامل یافته جنگلی و هوموس داراست.

3-4-9- آبهای زیر زمینیآبخوان های تشکیل شده در محدوده شهر ساری عموما با داشتن رسوبات درشت دانه تا دانه متوسط  دارای وضعیت آبدهی عالی تا بسیار خوب می باشند .

3-5- شناخت ویژگی‌های جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی

مطالعه سیر تحول جمعیت و شناخت ویژگی‌های آن از عوامل پایه‌ای طرح ها و برنامه‌ها می باشد.و ساماندهی شهر به سه عامل بشر، فعالیت و فضا توجه داردودراین میان بشر مهمترین رکن این ساماندهی می باشد. با این مقدمه در این قسمت در پنج عنوان سهم جمعیتی محدوده مطالعاتی در مقایسه با شهر، توزیع و پراکنش جمعیت در محدوده مطالعاتی، ساختار جمعیتی ساکن در محدوده مطالعاتی، از نظر بعد خانوار، نسبت جنسی، ترکیب سنی، نرخ رشد و سابقه سکونت ساکنین فعلی در محدوده مطالعاتی پرداخته می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه