عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی

کنفرانسها و گنگره های بین المللی تحت عنوان توسعه ی پایدار شهری در قالب کنفرانس ریو و اسکان بشر در استانبول و …. تاکید جدی بر مشارکت جهانی به مقصود پژوهش توسعه پایدار به مفهوم تامین نیازهای اساسی و به گونه کلی ارتقاء کیفیت زندگی شهری بوده می باشد (مهدی زاده ،1382: 65-59 ).

دکتر فوتو آن سیک [1] بر مبنای کار وانگ و دی [2] در کشورسنگاپور 14 شاخص ذهنی (زندگی خانوادگی، تحصیل، ثروت، سلامت، زندگی اجتماعی، زندگی کاری، خودشکوفایی، ایمان و مذهب، فراغت، مسکن، خدمات عمومی، محیط زیست، رسانه ها و کالا و خدمات مصرفی)را برای ارزیابی کیفیت زندگی استخراج نمود.وی در سال 1988 حوزه خدمات عمومی را به سه حوزه جداگانه شامل سلامت، حمل و نقل و صنایع همگانی (آب، برق) تقسیم و دو حوزه جدید امنیت عمومی و سیاست را به آنها اضافه نمود و بدین ترتیب 18 حوزه کیفیت زندگی را تشکیل داده اند (FooTuan seic,2000: 33).

مرکز مطالعات کیفیت زندگی در آمریکا طی سالهای 1990 تا 1995 حدود 2100 مقاله درزمینه ی کیفیت زندگی در شهرها و سکونتگاههای روستایی اختصاص داشته می باشد. بسیاری ازاین مطالعات هر ساله انجام می گیرد. مثلاً در شهر شارلوت 173 محله هر ساله بر حسب شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، و فیزیکی مورد ارزیابی قرار گرفته و محلات مورد نظر به سه دسته با ثبات ، در خطر یا شکننده ، و آسیب پذیر طبقه بندی می شوند .نتایج بدست آمده برای ایجاد تحول و برنامه ریزی آتی مورد بهره گیری قرار می گیرند (خوارزمی ،1388: 17 ). دراین ارتباط در نظر داشتن وضعیت فرد از نظر ثروت مادی، پایگاه اجتماعی و سلامت، برداشت و ادراک فردی از این شرایط و رضایت از زندگی نیز موردارزیابی قرارمی گیرد.

در هلند با بهره گیری از شاخص LCI [3]یا شاخص شرایط زندگی در سال 1974 توسط اداره برنامه فرهنگی و اجتماعی این کشور به عنوان یک ابزار یکپارچه برای محاسبه شرایط زندگی در هلند پیشنهاد گردید و از 23 شاخص 8 زمینه( مسکن، سلامت، قدرت خرید، فعالیت های اوقات فراغت  ،تحرک، مشارکت اجتماعی، فعالیت ورزشی )با 110 متغیر تشکیل شده می باشد (Schyns & Boelhouwer, 2004:1).

در گزارش شاخص های کیفیت زندگی شهرداری های هلند علاوه بر شاخص هایی که فقر مسکن و تجهیزات شهری را می سنجد، بر شاخص هایی زیرا میانگین ساعت سفر بین محل کار و سکونت فضای سبز، تعداد مراکز فرهنگی، تعداد اتومبیل و نسبت آن به مساحت شهر، تعداد اتوبوس در برابر 1000 نفر جمعیت و دسترسی به مرکز شهر تاکید شده می باشد (خاتم، 1384 : 55و56).   

  1. 59. FooTuan seik
  2. 60. Wang & Day
  3. 61. Living Conditions Index

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه