تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه باس

باس  معتقد می باشد نظریه سرمایه اجتماعی معطوف به بسط قضایایی در مورد شرایطی می باشد که تحت آن حکومت ها و اجتماعات محلی بتوانند برای نیل به اهداف مشترک تعاون و همکاری داشته باشند. آن تعیین کننده ترتیبات نهادی افقی می باشد که تاثیر مثبت روی ایجاد شبکه هایی از اعتماد، اداره بهتر امور و عدالت اجتماعی دارد. سرمایه اجتماعی تأثیر مهمی را در تشویق  به اشتراک مساعی در فایق آمدن بر شکست های بازار از طریق کنش های جمعی و ائتلاف منابع مشترک اعمال می نماید. در نتیجه به نظر می رسد برای ارتقای مشارکت اجتماع محلی و توسعه خوداتکا امری لازم می باشد.

2-4-3-1-6 نظریه لوری

لوری” اظهار می کند که سرمایه اجتماعی گویای روابط اجتماعی متقابلی می باشد که به گونه طبیعی بین افراد شکل می گیرد و به کف آوردن مهارت ها و ویژگی هایی که در بازارگاه صاحب ارزش اند را ترویج و یا یاری می رساند. لذا سرمایه اجتماعی دارایی می باشد که گاه زیرا میراث مالی برای حفظ نابرابری در جامعه، واجد اهمیت محسوب می شوند (موسوی، 1391: 139).

2-4-3-1-7 نظریه پا اکستون

به نظر پااکستون” (1999) سرمایه اجتماعی شامل دو مولفه پیوستگی های عینی بین افراد به عنوان شبکه عینی که افراد را در یک فضای اجتماعی به یکدیگر پیوند می دهد  و نوعی پیوند ذهنی که موجب شکل گیری روابط مبتنی بر  اعتماد متقابل و روابط عاطفی مثبت اعضای جامعه نسبت به یکدیگر می شوند، می باشد. سرمایه اجتماعی نوعی انرژی بالقوه می باشد که تسهیل کننده کنش می باشد (ازکیا و غفاری، 1386: 395).

2-4-4 نظریه توسعه اجتماعی

بسیاری از تعاریف توسعه (خواه بر اساس نظریه مدرنیزاسیون و یا نظریه وابستگی)، بر برنامه های علمی و راهبردهایی دلالت دارند که به دنبال بهبود وضعیت کشورهای به اصطلاح «توسعه یافته» و «کمتر توسعه یافته» هستند. تاکید آن ها بیشتر بر موضوعات نهادی و سازمانی و تغییرات وابسته به آن می باشد. در بیشتر این تعاریف فرض بر آن می باشد که از طریق اجرای برنامه ها و طرح های مختلف، این مکان هست که یک جامعه در مسیر توسعه قرار گیرد. استوارد (1997) معتقد می باشد که توسعه در ارتباط با تغییر مثبت در جوامع انسانی بوده و موفقیت توسعه از طریق نتایج نظاره شده در آن جامعه سنجیده می گردد. تودارو نیز بر این عقیده می باشد که توسعه فرآیندی چند بعدی می باشد که مستلزم تغییرات عظیم در ساختار اجتماعی، وضعیت عمومی و نهادهای ملی و همچنین تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر می باشد. به هر حال نکته مهم این می باشد که روشن گردد بهترین شیوه ی دستیابی به این توسعه یا زندگی بهتر چیست؟ در این بین مفاهیم بسیاری هست که می تواند معانی متفاوتی برای افراد مختلف و رشته های گوناگون داشته باشند. مفهوم توسعه اجتماع یکی از این مفاهیم می باشد. از اواسط قرن بیستم به تدریج توسعه به سوی رویکردهای مشارکتی تر حرکت نمود. شاید گاندی از اولین کسانی بود که از اجتماع خود-اتکا و توسعه در مقیاس کوچک طرفداری نمود. سایتز (1998) معتقد می باشد که توسعه اجتماع، کوشش هایی می باشد که به وسیله ی ساکنان محله و متخصصان برای ارتقاء پیوندهای اجتماعی میان اعضای اجتماع انجام می شود، خود-یاری شهروندان را بر می انگیزاند،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه