تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

نکات ضروری در تشکیل ماتریس  SWOT

  • جهت تشکیل ماتریس SWOT و مشخص ساختن استراتژی های چهارگانه، نیاز مبرم به انجام یکسری مقایسات زوجی و چندگانه بین (قوت ها و فرصت ها)، (قوت ها و تهدیدها)، (ضعف ها و فرصت ها) و (ضعف ها و تهدیدها) می باشد. در این راستا 4 جدول مثابه ذیل (و با عناوین فوق) ترسیم می گردد. به گونه ای که فضا برای تدوین نظرات در بخش استراتژی های (SO، ST، WO،WT) فراهم باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت استخراج استراتژی SO در جدول فوق (برای یک منطقه) الزامی می باشد، نخبگان اقتصادی منطقه در هر کدام از دستگاه های اجرایی، دو به دو یا به صورت ترکیبی هر کدام از عوامل مندرج در ستون های S و O را با هم مقایسه کرده و بر اساس تجربیات و اشرافی که موضوع دارند، این سوال را از خود بپرسند که چه استراتژی از ترکیب یک عامل مثل Si با عامل دیگری مثل Oi می تواند به دست آید به گونه ای که بتوان به مقصود حداکثر بهره گیری از این قوت موجود، بیشترین بهره گیری را از فرصت محیطی مربوطه داشته باشیم؟

این مقایسات و سوالات حداقل به تعداد 2/ (n-1) m {که m و n تعداد فرصت ها و قوت ها می باشند) ادامه می یابد تا فرد پاسخگو بتواند از دل این مقایسات زوجی و نیز مقایسات ترکیبی دیگر (مقایسات چند تایی) استراتژی های لازم را به دست آورده و در ستون وسط (استراتژی های SO) یادداشت نماید.

توجه داشته باشید که استخراج استراتژی ها امری تخصصی می باشد که نظام یکسانی نداشته و بر اساس تجربه و تخصص فرد پاسخگو و در حالات مختلف قابل استخراج می باشد. لذا کارشناسان بایستی دائما” با حالت های مختلف و مقایسات متعددی را انجام دهند تا استراتزی های مناسب هر منطقه استخراج گردد.

به عنوان نمونه یکی از روش های مناسب برای انجام مطالعه و استخراج استراتژی آن می باشد که آغاز جدول زیر ترسیم گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه