تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

منشور بوم شهر الکساندریا در سال 2008: این منشور که کمسیون سیاسی محیط زیست شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا، در چهاردهم ژوئن 2008 منتشر نمود، پیرو طرحی راهبردی بود که از سال 2004 تا 2015 در دستور کار این شهر قرار گرفته می باشد. هدف این طرح رسیدن به شهر پایدار و اقتصاد قوی با محیط زیست سالم می باشد. این منشور به صورت زیر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سیاستهای کاربری زمین و فضاهای باز در شهر بایستی در تعادل با محیط طبیعی و ساخت و سازها در راستای توسعه پایدار باشند.
  • کاربری زمین بایستی طوری طراحی شده باشد که مردم را به پیاده روی، بهره گیری از دوچرخه و حمل و نقل عمومی تشویق کند، که این امر به وسیله کاربریهای مختلط، مسیرهای پیوسته و افزایش هدفمند تراکم شهری در کنار مسیرهای حمل و نقل عمومی انجام می شود.
  • فرصتهای بیشتر برای توسعه پایدار، ایجاد و بر بهره گیری از شیوه های ساختمان سازی سبز و فضای باز و تفریحی بیشتر تاکید می گردد.
  • مقررات ساختمان، منطقه بندی و کاربری زمین در راستای اهداف این منشور باشد.
  • اقدامهای کاربری زمین در جهت عدالت اجتماعی باشد (همان منبع: 353).

2-4-3 نظریه سرمایه اجتماعی

امروزه سرمایه اجتماعی به شعار روز علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد تبدیل شده می باشد. سرمایه اجتماعی یک مفهومی می باشد که عمر آن به قرن هجدهم و قبل از آن می رسد (علیخان گرگانی و مرادی، 1392: 32). در نظر داشتن عامل سرمایه و نقشی که در تحقق اشکال مختلف توسعه در سطوح ملی، شهری و روستایی دارد، همواره مورد توجه صاحب نظران توسعه بوده می باشد. امروزه ادبیات توسعه در مبحث سرمایه حاوی صورت های متعددی از این مفهوم می باشد. اقتصاددانان کلاسیک عوامل اصلی شکل گیری رشد اقتصادی را نخست در سرمایه فیزیکی و سپس نیروی کار جستجو می کردند. در دهه 1960 آغاز نئوکلاسیک هایی زیرا شولتز و بکر ایده سرمایه انسانی را مطرح نمودند که به واسطه آن اعضای جامعه از طریق بهره گیری از آموزش به خصوص آموزش های فنی و حرفه ای می توانند توانایی خود را تقویت نموده و افزایش تولید را تسهیل و موجب شوند. از سال های 1980 به بعد مفهوم سرمایه اجتماعی وارد ادبیات علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسی می گردد  که در شکل اولیه اش آغاز توسط جاکوبز، بوردیو، پاسرون و لوری مطرح می گردد (ازکیا و غفاری، 1386: 384-383). سرمایه اجتماعی، زاده عمل و عکس و العمل های افراد می باشد و محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با یکدیگر می باشد و بر چشم داشت هایی استوار می باشد که از آشنایی جان می گیرد و در اکثر مواقع با گذر زمان می بالد و گسترده می گردد. یکی دیگر از شاخص های سرمایه اجتماعی توسط اونیکس و بولن طراحی گردید این شاخص ها عبارت بودند از شرکت در اجتماع محلی، موثر بود در زمینه اجتماعی، احساس اعتماد و امنیت، ارتباط با خانواده و دوستان، مدارا و تحمل تفاوت ها و تنوعات، ارزش زندگی و روابط کاری می باشد (طهماسبی، 1391: 23).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه