تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه بوردیو

بوردیو  سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال« سرمایه» می داند. سرمایه از نظر او سه شکل بنیادی دارد. «سرمایه اقتصادی» که قابل تبدیل شدن به پول می باشد و می تواند به شکل حقوق مالکیت نهادینه گردد. سرمایه فرهنگی که تحت بعضی شرایط به سرمایه اقتصادی بدل می گردد و به شکل کیفیات آموزشی نهادینه می گردد و سرمایه اجتماعی که از پیوندهای اجتماعی ساخته شده می باشد و تحت بعضی شرایط سرمایه اقتصادی تبدیل می گردد و ممکن می باشد به شکل اشرافی نهادینه گردد (زبردست،1383: 127). بوردیو در مورد سرمایه اجتماعی توجه اصلی اش را به درک هرم اجتماعی بود او اعتقاد داشت سرمایه اقتصادی ریشه تمامی سرمایه هاست او علاقمند بود از ترکیب آن با دیگر سرمایه ها برای ایجاد تولید مجدد نابرابری اطلاع یابد. از نظر باردیو، نابرابری بوسیله تولید و توزیع مجدد سرمایه توجیه می گردد. او به خوانندگان تذکر می دهد که سرمایه عبارت می باشد از کار تجمع یافته که برای تجمع محتاج زمان می باشد. پس نگاه او به سرمایه فقط از دید اقتصادی ناکافی می باشد. باردیو معتقد بود که در جهان، هنر عشق و ازدواج بایستی عاری از منافع شخصی مورد تکریم واقع گردند و هم سرمایه اجتماعی و هم سرمایه فرهنگی را بایستی به مثابه ثروت در نظر گرفت که منتج از کار تجمع یافته می باشد. با وجود اینکه بوردیو یکی از متفکران در مورد سرمایه اجتماعی می باشد اما نظریه او خالی از خلل نیست، زیرا که اولا سرمایه اجتماعی عموما متوجه راههایی می باشد که از آن راه ها بعضی گروهها از ارتباطات خود در جهت منافع شخصی سود می جویند. در واقع سرمایه اجتماعی در نظر او به صورت ماسکی پنهان، نگاه داشتن اهداف سود جویانه صاحب آن می باشد و از این رو دشمنی می باشد برای جامعه باز دموکراتیک (دویران، 1387: 25).

2-4-3-1-3 نظریه فرانسیس فوکویاما

در نظر فوکویاما، سرمایه اجتماعی ناظر به مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی می باشد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز می باشد، در آن سهیم هستند. خوشبختانه فوکویاما بسیار صریح تر و سر راست تر از دیگران، زمینه اجتماعی- تاریخی طرح و شیوع مفهوم سرمایه اجتماعی را آفتابی میسازد. در نظر او مسئله شدن اندیشه سرمایه اجتماعی مخلوق فضایی می باشد که از پی فروپاشی بلوک شرق در سطح جهان پدیدار گشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه