تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

سیاست­های اجرایی راهبرد شهر فشرده

پژوهشگران عرصه ی شهری براین باورند که شهر فشرده :

1-  زمین­های کشاورزی پیرامون شهر­ها را حفاظت می­کند و با کاهش گستره­های شهری از آلودگی هوای ناشی از تردد اتومبیل­ها در یک پهنه وسیع، می­کاهد.

2- جذابیت اقتصادی منطقه را افزایش می­دهد و موجب شکوفایی واحد­های اقتصادی کوچک و محلی می گردد.

3-تنوع فرهنگ­ها و بالندگی کیفیت اجتماعی،گوناگونی فعالیت­ها شهر را زنده تر و امن­ترمی سازد .

4-در اینگونه شهر­ها، با کاهش فاصله­های فیزیکی نیاز به تردد­  شهری را کاهش داده و از آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل و اتومبیل­ می­کاهد.

5-امکان عبور از مرز­های طبقاتی وافزایش در آمد برای شهروندان و احتمال دستیابی به عدالت اجتماعی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران قوی تر می باشد.

6-با بهره گیری بهینه از زمین­های درون شهری، اراضی کشاورزی پیرامون شهر­ها را از دست­اندازی وتوسعه­های شهری محفوظ می­دارد .

واضح می باشد در شکل گیری چنین شهرهایی عواملی زیرا : بخش خصوصی ،با انگیزه سود­آوری ،مشارکت سرمایه­گذاران شرکت­های خصوصی، مالکان زمین­های شهری،افراد، خانوارها به عنوان مصرف کنندگان با انگیزه­های متنوع اقتصادی و اجتماعی  تأثیر چشم گیری خواهند داشت . (ویلیامز و دیگران، 1383: 42)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه