تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

اسپانیا

اسپانیا همانند دیگر کشورهای اروپایی از پیشگامان توسعه ی فشرده می باشد .مهم ترین قانون ملی اسپانیا در خصوص، ضوابط فنی ساخت و ساز  می باشد ودر آن به تاکید بر افزایش امنیت و قابلیت سکونت در بنا با بهره گیری منطقی از طریق کاهش تقاضای انرژی، افزایش کارایی سیستم های حرارتی و روشنایی و بهره گیری از تکنولوژی های خورشیدی را مدنظر قرار داده می باشد. سیاست احیای شهری یکی از سیاست هایی می باشد که در سال ٢٠٠٧ مطرح گردید وتصویب آن مسایل زیر را مطرح نمود.

– افزایش کارایی و پایداری اقتصادی

– حداکثر کردن بهره گیری از زمین در بلو ک های موجود و حداقل کردن مصرف زمین های سبز

– تهیه برنامه ویژه برای مناطق نیازمند احیا و بازسازی

– توصیه به فرم فشرده شهر به دلیل اثرات زیست محیطی ، اجتماعی و  اقتصادی( هزینه بالای انرژی و ساخت و ساز، هزینه زیرساخت ها و خدمات عمومی )در ساخت و ساز پراکنده. مهم ترین راهبردهای این طرح نیزعبارتند از:

– ایجاد مراکز جدید، تشویق به اختلاط کاربری ها و تأمین دسترسی

– معرفی اولویت های نوسازی و کنترل رشد شهر در جهات مختلف

– بهره گیری از زمین های موجود شهری و توسعه آنها

– هماهنگی و طرفداری از طرح های ملی. (Burns, 1997:4)

2-4-3-2- سوئیس

دررابطه با چگونگی بهره گیری از زمین و برنامه ریزی برای محدودیت گسترش ساخت و ساز وتاکید برایجاد توسعه شهری فشرده قوانین ساخت و سازدر این کشور را دگرگون ساخت.هدف اصلی برنامه ریزی فضایی در قانون فدرال سوئیس بهره گیری بهینه از زمین می باشد . وطبق ماده 15 قانون فدرال تغییر محدوده ساخت و ساز هر 10-15 سال تنظیم و تجدید نظر می گردد .در این کشور محدوده غیر مسکونی مناطق کشاورزی تعیین شده تنها با انواع خاصی از ساخت و سازهای مجاز در ارتباط با فعالیتهای کشاورزی و خدمات زیرساختی انجام می شود و فقط تعداد کمی ازشهرکها و چشم انداز های فرهنگی به صورت پراکنده ودر محدوده غیر مسکونی قرار دارند (Haller&Others,1999:563 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه