عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای تعیین اندازه فشردگی وپراکندگی شهری

مانند مطالعات جامعی که در زمینه تعیین اندازه پراکندگی وفشردگی صورت گرفته می باشد ، مطالعه گالستر [1] و همکارانش بر روی 13کلان شهر امریکا با هدف اندازه گیری شدت و ضعف پراکندگی بوده می باشد . وی هشت مشخصه مجزارا با هدف گذاری کاربری زمین برای توصیف ابعاد مختلف پراکندگی نواحی شهری شامل :تراکم [2] ، تداوم [3] ، تمرکز[4] ، خوشه ای بودن [5] ، مرکزیت [6] ، هسته داری [7] ، اختلاط کاربری ها [8] ، وهمجواری [9] راارائه نمود.بر اساس نتایج به دست آمده، نیویورک و فیلادلفیا کمترین پراکندگی و آتلانتا و میامی بیشترین اندازه پراکندگی را داشته اند (.(Galester et al., 2001, 15- 28

پژوهش دیگری که در زمینه مطالعه و سنجش پراکندگی وپیامدهای آن بر کیفیت زندگی  توسط رید اوینگ و همکاران صورت گرفته می باشد ؛ توسعه مسکونی کم تراکم همراه با نواحی ادا ری و تجاری و مسکونی کاملاً جدا از یکدیگر، و همچنین ضعف مراکز فعالیت و محدودیت انتخاب ها در مسیرهای سفر تعریف شده اند. مجموعه این عوامل از 22 متغیر شکل گرفته که هر یک نشانگر ویژگی های پراکندگی شهری می باشد . از طریق همین متغیرها و عوامل به دست آمده، پراکندگی در 101 منطقه شهری در امریکا اندازه گیری شده می باشد . نتایج نشان می دهند که شهرریورساید کالیفرنیا[10] با نمره 14.22بیشترین اندازه پراکندگی و شهر نیویورک [11]کمترین اندازه پراکندگی را داشته می باشد. این ویژگی ها در قالب چهار عاملِ قابل سنجش و اندازه گیری، عبارت بوده اند از:

الف) تراکم مسکونی

ب) ترکیب واحدهای همسایگی ، اشتغال و خدمات[12] (اختلاط کاربری ها)

ج) توان مراکز فعالیت و مرکز شهر[13]

د) دسترسی شبکه معابر[14] (.(Ewing et al., 2002, 2- 31

[1] . Galster

[2]. density

[3] continuity

[4] . Concentration

[5]. clustering

[6] . centrality

[7] . Nuclearity

[8] . Mixed used

[9] . Proximity

[10] . Riverside California

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[11] . New York

[12] . Neighborhood mix of homes, jobs, and services

[13]. Strength of activity centers and downtowns

[14]. Accessibility of the street network

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه