عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت زندگی[1]                                                                                                       واژه کیفیت (Qol) به مفهوم چگونگی و Quality به معنی چیزی و چه و (Qual) واژۀ کیفیت در لاتین چگونگی زندگی و دربرگیرنده تفاوت های آن می باشد که برای هر فرد، ویژه و یگانه و متفاوت با دیگران می باشد (کردزنگنه، 1385 : 20).

از منظردال گارد، گریس تن سن و کانجی کیفیت همانند تئوری نیست بلکه مفهومی نسبی می باشد که می تواند برای افراد مختلف معانی متفاوت داشته باشد (Dahlyaard ,etal, 1998, 13).دراین ارتباط درزیر به بعضی از مفاهیم و معانی آن تصریح می گردد.

-کیفیت زندگی ارتباط متقابل میان جامعه، سلامت، اقتصاد و شرایط محیطی می باشد که بشر و توسعه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد(Schyns & Boelhouwer, 2004:5).

 -کیفیت زندگی رابرخی افراد به عنوان قابلیت زیست پذیری یک ناحیه و بعضی به عنوان سنجه ای برای اندازه جذابیت و بعضی آن را رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی ، رضایتمندی و … تفسیر می نمایند (Epleyand Menon , 2008:1,2).

– مولر [2] ( 1983) کیفیت زندگی را اندازه رفاه افراد و گروه ها ی تحت شرایط اجتماعی و اقتصاد عمومی اظهار می کند.

– پسیون [3] ( 2003 )کیفیت زندگی را در وضعیت محیطی که بشر در آن زندگی می کند (مثل آلودگی و کیفیت مسکن) و بعضی ازصفات درونی او مانند سلامت و اندازه تحصیلات می داند.

-کوستانزا [4]( 2007 )کیفیت زندگی را به عنوان اندازه تامین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراک افراد از بهزیستی ذهنی تعریف می نماید.

– داس [5] ( 2008 )کیفیت زندگی را در بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آنان می داند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فوتوان سیک ( 2000) کیفیت زندگی را معادل احساس رضایت افراد از زندگی می داند (seik, 2000:46).

کیفیت زندگی را به عنوان برهم کنش میان اندازه برآورده شدن نیازهای انسانی و رضایت افراد و گروه ها از تأمین نیازها ی خود در یک ناحیه خاص تعریف نمود(رضوانی و همکاران ،1388 :63).

از برآیند تعاریف بالا می توان کیفیت زندگی را محصول فعل و انفعال در میان محیط های اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و شرایط محیطی موثر بر توسعه انسانی و اجتماعی دانستOntariO Social Development Council, 1997:7-13 )).

 

2-7-کیفیت زندگی شهری

کیفیت زندگی شهری را می توان  مقوله ای میان رشته ای [6]پیچیده، چند بعدی و مرتبط با جنبه های ذهنی (کیفی) و عینی (کمی)دانست که در ارتباط با شرایط و وضعیت جامعه در یک مقیاس جغرافیایی خاص (شهر، منطقه، محله و بخش،…) دربرگیرنده ابعاد روانی می باشد و شاخص هایی همچون رضایت، شادمانی و امنیت را در بر می گیرد. لذا از این منظر آن را رضایت اجتماعی [7] نیز می نامند و بر اساس آن به شاخص های دسترسی به فرصت های اجتماعی مانند اشتغال، ثروت و اوقات فراغت توجه می گردد (سیف الدینی ، 1381 : 375).

با در نظر داشتن مفهوم  فراگیر و پویای آن بر سلامت فیزیکی، رشد شخصی، حالات روان شناختی، سطح استقلال وروابط اجتماعی ، از نهادهای برجسته ی محیط تاثیر نپذیرفته و بر ادراک فرد مبتنی می باشد در واقع گستره ی کیفیت زندگی، در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی که در تعادل با یکدیگر قرار دارندرا شامل می گردد . از سوی دیگر بایستی توجه داشت که ارزش ها و خود ارزشیابی ها ممکن می باشد در طی زمان در واکنش به رویدادها، تجارب زندگی و سلامتی دگرگون شوند، هم چنین هر حوزه از کیفیت زندگی می تواند آثار قابل ملاحظه ای بر دیگر حوزه ها بگذارد Newa chek P &Taylor W.1992 :364-371)).

جوهره اصلی کیفیت زندگی شهری، تامین و ارضای نیازهای مادی و معنوی بشر به گونه توامان می باشد. در واقع برنامه ریزی برای مسکن،اشتغال و حمل ونقل بدون تامین نیازهای روانی، عاطفی واجتماعی شهروندان

مانند: نیاز به امنیت، زیبایی،آرامش خاطر، تعلق اجتماعی، شادی، تفریح و . ناقص خواهد بود(کوکبی، 1389 : 77).

پس زیر چتر کیفیت زندگی شهری رویکردی متفاوت می توان نظاره نمود زیرادر درون آن خصوصیات مشترک و تغییرات قابل توجه و گسترده ای هست.

  1. Quality of life

32.. Moller

  1. Pacione
  2. Costanza
  3. Das

 

 

 

 

  1. Inter di Sciplinary
  2. 37. Social Satis Faction

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه