عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

چگونگی پراکنش جمعیت در محدوده مطالعاتی

ساختار فضایی شهر ساری الگویی چند هسته ای به مرکزیت منطقه مرکزی کهن ا ست . همپوشی دردو محور شعاعی شمالی- جنوبی (خزر- کشاورزی)و غربی- شرقی (پاسداران- امام رضا)هست.این ساختار در پهنه کشاورزی با هم پوشانی متراکم کانون های زیستی و فعالیت، اندازه ای به مساحت 3000هکتاردر مرزهای مصوب قانونی و 1200 هکتارناشی از پدیده خزش در پیرامون به صورت چسبندگی کالبدی قرار دارد.

براساس مطالعات طرح جامع 1389 اندازه تراکم ناخالص جمعیتی در شهر ساری77نفر در هکتارودر محدوده قانونی مصوب برابر97.7 نفر در هکتار می باشد اندازه تراکم خالص جمعیتی محدوده 132.9 نفر در هکتار و محدوده قانونی مصوب 140نفر در هکتار بوده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه تراکم خالص مسکونی 277.7 نفر در هکتار و محدوده قانونی مصوب برابر 289 نفر در هکتار می باشد .

دربررسی جدول فوق می توان دریافت که شهر ساری بین سال های 1379 -1389یعنی دریک دوره ی ده ساله شاهد رشد بالایی ازجمعیت بوده می باشد .

3-6- ویژگی‌های وضعیت اقتصادی ساکنان در محدوده مطالعاتی

توانمندی اقتصادی ساکنان و در درجه بعدی، شیوه زندگی ، نوع توجه،روابط انسانی و….منجر به مکان گزینی نسبتا یکنواخت افراد دارای پایگاه اجتماعی- فرهنگی مشابه درسطح مناطق شهر گردیده می باشد .این گونه مکان گزینی تابع وضعیت اقتصادی افراد بوده می باشد .

3-6-1- جمعیت فعال و غیر فعال ساری

بر اساس برآورد سال 1385 جمعیت ده ساله و بیشتر شهر ساری  185485 نفر و جمعیت فعال این شهر 74215 نفر بوده می باشد که در فاصله ی زمانی حدودا 20 ساله نسبت به سال 1365 به اندازه 89921 نفر به جمعیت ده ساله و بیشتر و 36425 نفر به جمعیت فعال آن اضافه گردید. مقایسه ی نرخ بیکاری نشان می دهد که طی دو دهه سپری شده بیشترین نرخ بیکاری در آمارهای برگرفته در سال 1365 به اندازه 1/15 نمایان می گردد، سپس در سال 1375 این اندازه به مقدار چشمگیری کاهش یافته (8/6) و سپس در سال 1384 مجددا به(9/8) افزایش یافته می باشد. در جدول زیر برای آشنایی بیشتر با خصوصیات اشتغال جمعیت شهر ساری به مطالعه این ویژگی ها در سالهای 1365 ، 1375  و 1384 می پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه