تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی­کالبدی شهرساری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن نقشه (3-2) مساحت شهر در دوره های مختلف طریقه صعودی داشته و شهر از همه جهات گسترش نموده می باشد.لیکن توسعه عمده شهر ساری در مسیر ارتباطی منتهی به شهرهای دیگر بوده می باشد. در سال های اخیر در جاده قائمشهر، گرگان، جویبار و سمنان و جاده خزرآباد، توسعه فیزیکی شهر قابل توجه بوده و ساخت و سازهای بی رویه و بدون ضابطه انجام شده می باشد که شکل نامتجانس و ناهنجاری به ساخت فیزیکی شهر ساری داده می باشد. از دیگر خصوصیات توسعه فیزیکی در این دوره بافتهای حاشیه ای در محدوده شهری هستند. این بافتهای حاشیه ای همان روستاهای سابق نزدیک به شهر هستند که به علت گسترش شهر، در محدوده شهری قرارگرفته اند. ازجمله این روستاها که در حال حاضر در محدوده شهری هستند می توان به گل چینی، بالا سنگریزه، میانرود درجنوب شهرساری، و آزاد گله و لاکدشت در شرق شهر ساری تصریح نمود. به هر حال ادغام روستاهای اطراف شهر در حین توسعه موجب توسعه بی رویه و ایجاد ناهنجاری در بافت شهری شده می باشد. از دیگر خصوصیات توسعه فیزیکی در شهر ساری این می باشد که به علت وجود زمین، شهر بصورت پیوسته و یکپارچه توسعه نیافته می باشد بلکه بصورت پراکنده و ناپیوسته رشد نمود . در حال حاضر نیز در محدوده شهری ساری بافت های خالی و نیمه پر دیده می گردد. جالب اینکه حتی در بافت قدیم شهر ساری زمین های خالی هست(خلیلی جویباری، 125:1379).

دربررسی اجمالی طرح های جامع 1335-1385 در نمودار (3-10)مساحت شهر در سال 1335 حدود 110 هکتار بوده می باشد که در شرایط فعلی منطبق بر هسته  مرکزی فعلی شهر ساری وبه عنوان بافت قدیم شهرمی باشد. با یک طریقه افزایشی مساحت شهر در سال 1345 به حدود 274 هکتارمی رسد . طبق مطالعه های  اولین طرح جامع ساری در سال 1353 مساحت شهرحدود 988 هکتار بوده می باشد که 2/32درصد از این مساحت به زمین های مسکونی، 8/32 درصد به باغات ، مزارع و زمین های بایر و 4/10 درصد به معابر و راه ها اختصاص داشته و باقیمانده زمین ها، سایر تاسیسات از قبیل تجاری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی و … اختصاص داشته می باشد.

بر مبنای محدوده پیشنهادی اولین طرح جامع شهرتوسط مهندسین مشاور امکو مساحتی حدود 1322 هکتار در سال 1365 برای شهر پیشنهاد گردید. با اندازه گیری دقیقی که به اقدام آمد این مساحت بالغ بر 1836 هکتار بوده که در طرح جامع مساحت باغات و مزارع به مقدار 514 هکتار به حساب نیامده می باشد . که خود زمینه گسترش محدوده فیزیکی شهر و زیر ساخت و ساز رفتن بسیاری از اراضی مرغوب پیرامون شهر را فراهم نمود. مساحت شهر ساری در طی دوره های مختلف طریقه صعودی خود را طی نمود به طوری که بر مبنای نتایج مطالعات کالبدی و محاسبات نقشه های وضع موجود شهر توسط مهندسین مشاور طرح و آمایش مساحت شهر در سال 1370 حدود 2479 هکتار که از این مقدار 95/1633 هکتارآن غیر از سطوح نا خالص شهری بوده می باشد .البته ادغام دو روستای آلوکنده در قسمت شمال شهر و روستای آزاد گله در قسمت شرق شهر طی سالهای 1365 -1355 در این افزایش مساحت تأثیر داشته می باشد. افزایش محدوده شهر در آخرین دوره مورد مطالعه  همچنان ادامه داشت به طوری که در سال 1385 به 3000 هکتار رسیده  می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه