تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری[1]

توسعه و تحول کالبدی شهرساری از دهه نخست 1300آغاز گردید. نوسازی شهرطبق سیا ست عمومی دولت، بدون برنامه ریزی وبااعمال قدرت دولتی صورت گرفت.درسال 1309باشروع خیابان سازی باالگوی شطرنجی، بافت و ساخت قدیمی شهردرهم ریخت وشالوده خیابان بندی فعلی گذاشته گردید ومیدان هاومحله های جدیدی در شهر به وجودآمد.در طی شصت سال اخیرشهرساری به سرعت متحول و نوسازی شده می باشد به همین دلیل یک عدم تعادل میان بافت کهن و جدید در آن دیده می گردد .

محله ویژه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محدوده واقع در خیابانهای فرهنگ، میدان شهرداری، خیابان شیخ طبرسی، خیابان رازی، بلوار امیرمازندرانی، سه راه ملامجدالدین، خیابان ملامجدالدین تا میدان شهدا، با در نظر داشتن تأثیر ، اهمیت و عملکرد آن در حیات شهری و فرق چشمگیر بافت کالبدی و عملکردی آن با سایر بخش های شهر به عنوان یک واحد کالبد ویژه و تحت نام هسته مرکزی تعیین شده می باشد. این محله با جمعیتی بالغ بر 13380 نفر هسته مرکزی شهر را شامل می گردد. بافت قدیمی و اکثر بناهای تاریخی شهر در محدوده این محله قرار گرفته اند. فعالیتهای عمده تجاری– اداری شهر حول خیابان های این محدوده و بازار نرگسیه صورت می پذیرد. اکثر ادارات و سازمانهای دولتی شهر و پارک قدیمی سبز میدان و پادگان شهر در این هسته قرار دارد. در حالیکه مساحت این محله 4/5 درصدمساحت کل شهر و جمعیت آن 7 درصد جمعیت کل شهر می باشد، 30 درصد فضاهای تجاری شهر، 16 درصد فضاهای مذهبی، 16 درصد فضاهای بهداشتی– درمانی، 25 درصد فضاهای ورزشی شهر در این محله واقع شده می باشد و سرانه کاربری مسکونی در هسته مرکزی شهر 5/57 متر مربع می باشد. پس روشن می باشد که تمرکز مراکز خدماتی– اداری در این محدوده و ضرورت مراجعه روزانه شهروندان ساروی و به دلیل مرکزیت اداری– سیاسی ساری، مراجعین سایر شهرستانهای استان به این محدوده، شرایط ویژه ای را در هسته مرکزی شهر موجب می گردد.

 

[1] . طرح جامع شهر ساری، جلد3، مطالعات وضع موجود، مهندسین مشاور طرح  و آمایش 31 تا 27 : 1372

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه