تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص تراکم خالص مسکونی

                   جمعیت

= تراکم خا لص مسکونی(نفر)

مساحت اراضی مسکونی آن منطقه در هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص مزبور، شاخص مفیدتر و کارآمدتری نسبت به شاخص ها ی دیگراست که مورد توجه برنامه ریزان شهری برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و…. در یک منطقه وکنترل جمعیت نواحی گوناگون شهری می باشد . پس تراکم مسکونی خالص، نسبت تعداد جمعیت به اراضیی می باشد که صرفاً به خاطر سکونت در نظر گرفته شده باشد. واحد سطح عموما در برنامه ریزی شهری هکتاردر نظرگرفته شده می باشد.

 

براساس مطالعات طرح جامع سال1389 شهر ساری تراکم خالص مسکونی 193 نفر در هکتار می باشد .در ارتباط با شاخص مزبور محله ی کوی شهید قاسمی واقع در امام زاده عباس شمالی با 269.083  نفر بیشترین تراکم مسکونی  ومحله ی کوی برق واقع در بلوار خزر با 107.716 نفر کمترین تراکم سکونتگاهی را داراست .

4-1-2- تراکم خالص جمعیتی (تراکم خالص شهری )

           جمعیت

= تراکم خالص شهری (هکتار)

مساحت  کل اراضی ساخته شده در محله

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تراکم خالص جمعیتی از نسبت جمعیت یک محل بر مساحت آن محل به دست می آید که این مساحت عبارت می باشد از کل مساحت منطقه که شامل : فضاهای باز شهری و سطوح ساخته شده ( کلیه اراضی اشغال شده توسط واحدهای مسکونی، پارک محله ای، راهها، مغازه ها، مدارس )می باشد.

 

 

 

طبق مطالعات طرح جامع 1389 اندازه تراکم خالص جمعیتی 113 نفردرهکتار می باشد .در این ارتباط محله ی صاحب زمان 206.720 نفردر هکتاربا تراکم جمعیتی بالاوکوی ارم   35.503 نفردر هکتار با کمترین تراکم جمعیتی می باشند .

                        جمعیت

= تراکم ناخالص شهری

کل مساحت (هکتار)

 

4-1-3-تراکم ناخالص جمعیتی( ناخالص شهری)

 

 

با بهره گیری از روش تعیین تراکم ناخالص جمعیتی مذکور کوی صاحب زمان 155.523 نفر در هکتار و کوی ارم با 37.015 نفر در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم ناخالص جمعیتی را دارد .این در حالی می باشد که مطابق مطالعات مشاور مازند تراکم ناخالص جمعیت شهر 75 نفر در هکتار می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه