تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت ترافیک در ساعات خاصی از روز

از نظر شهر سازی کاربری معابر وشبکه های ارتباطی مهمترین و حساس ترین فضاهای عمومی یک شهر را تشکیل می دهد .زیرا به علاوه که درصد زیادی از اراضی شهر ها به این فضاها اختصاص یافته می باشد،راه ها مهمترین عنصر شکل دهنده ی شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و کاربری های شهر به یکدیگر به شمار می طریقه.این شبکه ها نماد توسعه ی فرهنگ شهری و نهایتا مهمترین ابزار طراحی شهری می باشد (رضویان،1381).

شلوغی معابر و ازدحام اتومبیل ،سبب افزایش زمان دسترسی افراد به مکان های مورد نظر شده و مانند موارد تهدید کننده ی آسایش شهروندان به شمار می رود .دربررسی به اقدام آمده ازعرض معابر و وضعیت ترافیک وبرآورد آزمون باانحراف استاندارد1.472 ومیانگین 2.39وضعیت ترافیک در معابر شهر ساری مطلوب ارزیابی نشده می باشد .

4-3-1-3 -3- دسترسی به پارکینگ

پارکینگ ،یکی از کاربری های مهم شهری می باشد که در مرکز خرید،مجتمع ها و مناطق مسکونی،مراکز صنعتی،

فرودگاه ها،مراکز اجتماعی و استادیوم های ورزشی مسئله ی دسترسی به آن به گونه گسترده مطرح می باشد و با افزایش ابعاد شهر نمایان تر نیز می گردد(مهندسین مشاور آمودراه،1376).در پژوهش حاضر ،وضعیت شهر از لحاظ دسترسی به پارکینگ در مناطق تجاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .که در این مورد انحراف استاندارد  1.141ومیانگین   2.28 نشان دهنده ی کاهش کیفیت دسترسی به پارکینگ و در نتیجه پارک خودرو درگوشه ی معابر وپارک های دوبل و درنتیجه افزایش ترافیک در ساعات اوج آن می گردد .

4-3-1-3-4-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی

دسترسی و ارتباط از پیش شرط های اساسی زندگی شهری به شمار می طریقه. سهولت دسترسی شهروندان به فعالیتها و خدمات مختلف شهری، یکی از شاخصهای مهم کیفیت محیط زندگی می باشد. بطور کلی دسترسی از طریق سفر با شیوه های پیاده روی، دوچرخه سواری، وسایل نقلیه عمومی و شخصی انجام می شود. اهمیت در نظر داشتن شیوه سفر، از آن جهت می باشد که شیوه های مختلف، هزینه های اقتصادی، اجتماعی- روانی و زیست محیطی متفاوتی را با در نظر داشتن سوخت مصرفی، به دنبال دارند. با در نظر داشتن اینکه موضوع اصلی برنامه ریزی شهری، ساماندهی کالبدی شهر براساس عدالت اجتماعی، کارایی و کیفیت محیطی می باشد، پس مکان گزینی مناسب فعالیتها، به مقصود دسترسی راحت شهروندان (با حداقل هزینه های زمانی، اقتصادی، اجتماعی- روانی) به خدمات شهری، اهمیت ویژه ای می یابد. انحراف استاندارد1.233 ومیانگین 3.20 وسطح معنا داری 0.001 و>0.05میزان رضایتمندی شهروندان را از خدمات حمل و نقل عمومی را مطلوب ارزیابی می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه