تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

جهت طبیعی بودن توزیع آماری داده­ها یعنی اینکه آیا داده­های متغیرهای پژوهش از توزیع آماری نرمال پیروی می­کنند یا نه از آزمون ناپارامتری (توزیع آزاد) کولموگروف-اسمیرنوف بهره گیری می­گردد تا ماهیت داده­های متغیرها مشخص گردد که از چه آزمونی، آزمونهای پارامتری یا ناپارامتری (آزمونهای توزیع آزاد) جهت تحلیل بهره گیری گردد. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال در جدول شماره (5-2) آمده می باشد. فرضیه ها برای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به صورت زیر می­باشند.

: متغیر از توزیع نرمال پیروی می­کند.

: متغیر از توزیع نرمال پیروی نمی­کند.

هرگاه برای آزمون کولموگروف –اسمیرنوف، سطح معنی داری آزمون (sig) یا P-value از سطح خطای 05/0 بزرگتر باشد (05/0P-value=sig>) با اطمینان 95 درصد فرض صفر آزمون (فرض نرمال بودن) تایید می­گردد، یعنی متغیر مورد نظر با اطمینان95 درصد توزیع نرمال دارد، اما اگر سطح معنی داری (sig) یا P-value از سطح خطای 05/0کوچکتر باشد (05/0P-value=sig<) با اطمینان 95 درصد فرض صفر آزمون (فرض نرمال بودن) رد می­گردد یعنی متغیر مورد نظر با اطمینان95درصد توزیع نرمال ندارد. با در نظر داشتن جداول شماره(5-2)  نظاره می­شودکه برای تمام گویه­ها سطح معنی­داری آزمون از سطح خطای 05/0کوچکتر می باشد (05/0P-value=sig>) یعنی اینکه توزیع آماری گویه­ها با اطمینان 95درصد نرمال می باشد و فرضیه صفرآزمون (فرض نرمال بودن) تأیید می­گردد.

جدول شماره (5-2): نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال برای گویه­های پرسشنامه مسئولین و تعاونی­های مسکن

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه