عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت و برابری: سکونت در مجتمع مسکونی بر تمام مؤلفه­های شاخص عدالت و برابری تأثیر مثبت و مطلوبی دارد زیرا آماره تی مثبت و میانگین مؤلفه­ها از مقدار مورد انتظار بیشتر می باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کمتر می­باشد (05/0P-value=sig<). در کل با توجه نتایج آزمون تی تک نمونه­ای که برای شاخص­ها در جدول شماره (5-6) آمده می باشد نظاره می­گردد که آماره تی مثبت و میانگین شاخص عدالت و برابری از مقدار مورد انتظار یعنی 3 بزرگتر می­باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کوچکتر می­باشد(05/0P-value=sig<) نتیجه می­گردد که شاخص عدالت و برابری در حد مطلوبی قرار دارد و سکونت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران باعث افزایش عدالت و برابری شده می باشد.

مسئولیت پذیری: سکونت در مجتمع مسکونی بر تمام مؤلفه­های مسئولیت پذیری تأثیر مثبت و مطلوبی دارد زیرا آماره تی مثبت و میانگین مؤلفه­ها از مقدار مورد انتظار بیشتر می باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کمتر می­باشد (05/0P-value=sig<). در کل با توجه نتایج آزمون تی تک نمونه­ای که برای شاخص­ها در جدول شماره (5-6) آمده می باشد نظاره می­گردد که آماره تی مثبت و میانگین شاخص مسئولیت پذیری از مقدار مورد انتظار یعنی 3 بزرگتر می­باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کوچکتر می­باشد (05/0P-value=sig<) نتیجه می­گردد که شاخص مسئولیت پذیری در حد مطلوبی قرار دارد و سکونت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران باعث افزایش مسئولیت پذیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه