عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار جمعیتی محدوده مطالعاتی

با در نظر داشتن نتایج سرشماری عمومی،جمعیت شهر ساری در سال 1335 بالغ بر 26278 نفر بوده و در سال 1345 با رشد سالانه 42/5 به 45488 نفر رسید.در سال 1355 جمعیت شهر ساری به 70753 نفر افزایش یافـت. جمعیت شهر ساری در سال 1365 بالغ بر346697 نفر بوده می باشد .آمار فوق نشان می­دهد که از سال 1365 از اندازه نرخ رشد سالانه کاسته شده اما به جمعیت شهر ساری اضافه گردیده ا ست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سال 1375 جمعیت شهر ساری 423806 هزار نفر با تراکم 4/115 نفر در کیلومتر مربع رسیده می باشد.

مساحت شهر ساری در آن وقت 3674 کیلومتر مربع گزارش شده می باشد (سرشماری نفوس و مسکن ، 1375 ). در سال مذکور با در نظر داشتن پایان جنگ و سیاست‌های دولت مبنی بر تنظیم خانواده، جمعیت شهر ساری نیز با شتاب کمتری اضافه گردیده ا ست.

در سال 1385 جمعیت شهرستان ساری به 495360 نفر با 132995 خانوار رسیده که 261293 هزار نفر ساکن در نقاط شهری با نرخ رشد سالانه 89/ 2 درصد  بوده می باشد.(آمار نامه استان مازندران، 1385 : 98).

رشد جمعیت شهر ساری از سال 1375 تا 1385 نیز رقمی دو برابررا نشان می دهد که نسبت به شهرنشینی در مازندران 7/53 درصد ، بیشتر می باشد و در مقایسه با رشد طبیعی 4/1 درصد می توان نتیجه گرفت که نقاط شهری ساری با رشد کاملاً 8/1 درصد مهاجر پذیراست امتیاز مرکزیت سیاسی مهم ترین عامل جذب جمعیت این شهرستان شده می باشد این امرنیز گسترش شهر در جهات مختلف را توجیه می کند . (آمارنامه سال 1375 و 1385).

براساس سرشماری سال 1389 جمعیت کل شهر ساری به 319973 نفردرصورتیکه مساحت شهر 4208.6هکتار برآورد شده می باشد .که این امر نیازمند توجه بیشتر برنامه ریزان شهری می باشد(آماروسرشماری سال 1389).

دراین ارتباط به مطالعه عوامل موثر در ساختار جمعیتی مانند بعد خانوار و نسبت جنسی و گروه‌های سنی به شاخص کیفی جمعیتی می پردازیم .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه