تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

پژوهشی تحت عنوان رویکردی چند جانبه به کیفیت زندگی شهری در شهر استانبول توسط آلنگین [1]و همکاران (2001) صورت گرفت. بعد اول: کیفیت محیط فیزیکی می باشد که شامل  5 شاخص به ترتیب ساختمان ها، نوع مسکن، فضای سبز، مناطق تنوعی، خدمات و زیرساخت های شهری می باشد. بعد دوم: کیفیت محیط اجتماعی می باشد که به 6 شاخص اندازه خدمات آموزشی، هزینه خدمات آموزشی، اندازه خدمات بهداشتی، فعالیت های فرهنگی, امنیت تقسیم شده می باشد و کیفیت محیط اقتصادی شامل: هزینه زندگی، فرصت پیداکردن کار رضایت بخش، هزینه مسکن و چهارمین بعد :کیفیت حمل و نقل و ارتباطات که حمل و نقل عمومی و جریان ترافیک را شامل می گردد((خاتم، 1384 : 55و56).   

مک کریا و همکاران (2006) در پژوهشی ابعاد مختلف زندگی شهری در کوئیزلند استرالیا را به تبیین ذیل تقسیم نموده می باشد.

الف) دسترسی عینی : 4 شاخص فاصله تا دبیرستان، فاصله تا مرکز خرید، فاصله تا تسهیلات ورزشی، فاصله تا بیمارستان را می توان اظهار نمود.

ب) تراکم مسکونی عینی: تراکم جمعیتی (در کیلومتر مربع)، تراکم مسکونی (در کیلومتر مربع)

ج) هزینه مسکن عینی: قیمت اجاره و خرید مسکن در مناطق آماری

د) دسترسی ذهنی:رضایت مندی از دسترسی به دبیرستان، رضایت مندی از دسترسی به مراکز خرید، رضایت مندی از دسترسی به تسهیلات، رضایت مندی از دسترسی به بیمارستان Mc,crea.et.al,2006:94)).

مطالعات فوق نشان می دهد که در پیشبرداهداف توسعه پایدار ،در نظر داشتن امرکیفیت زندگی اهمیت زیادی می یابد.

62.Alngyn

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه