تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

– اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری

روش شناسی کیفیت زندگی، مفهومی می باشد که با بهره گیری از شاخص ها در ابعاد مختلف درآمد و شرایط اقتصادی و اجتماعی نیاز به اندازه گیری دارد[1].

هدف از پژوهش درکیفیت زندگی، ارزیابی از سیاست های  اصلی برنامه ریزی واستراتژی ارتباطات و خدمات اجتماعی می باشد. سیاست های جامعه، استقلال (وابستگی متقابل)و افزایش کنترل افراد در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم برای تنظیم سیاست گذاری این اطلاعات بسیار مفید خواهد بود.

به بیانی دیگر ارزیابی از اطلاعات افراد همواره بهتر از ارزیابی ازسیاستهای محلی خواهد بود. این امر به ما اجازه خواهد داد تا تجزیه و تحلیل کاملتری از کیفیت زندگی ارائه داده و آن را به عنوان طیف گسترده ای از خدمات و شرایط زندگی ارائه نمائیم .در مطالعات شهری به ندرت ازهر دو رویکرد کیفیت زندگی بهره گیری می گردد. کیفیت زندگی در ابعاد ذهنی ، ادراک و ارزیابی افراد از وضعیت زندگی خود  را منعکس می سازند و با بهره گیری از شاخص های ذهنی، اندازه گیری می شوند. شاخص های ذهنی اندازه رضایت مندی شهروندان را از جنبه های مختلف شهری به صورت کمی قابل اندازه گیری هستند، مانند :اندازه رضایت مندی شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی شهری، اندازه رضایت مندی از دسترسی به اشتغال، اندازه رضایت مندی از امنیت شهری و اندازه رضایت مندی از دسترسی به فضاهای سبز شهری تصریح نمود.

مک لارن [2](1996) در این ارتباط اظهار می کند که، یک توافق عمومی برای سنجش کیفیت زندگی برای هر دو نوع مشخص از شاخص ها مناسب هستند. نوع اول: شامل شاخص های ذهنی می باشد که قابل اندازه گیری از حس رفاه افراد و رضایت مندی از یک جنبه خاص از زندگی می باشد و نوع دوم : شامل شاخص

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

های عینی هستند که جنبه های ملموس محیط ساخته شده، محیط طبیعی و حوزه اجتماعی و اقتصادی را اندازه گیری می کنند .

  1. www.energi-cites.eu
  2. McLaren

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه