تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

منطقه 22 تهران بر روی سازند کرج قرار گرفته می باشد، جنوب این منطقه را ذخایر تراسی و مخروطه افکنه و کنگلومرای پلی ژنیک سست در بر گرفته می باشد. قسمت میانی این منطقه شامل گدازه های آندزیتی و سنگ های آذر- آواری می باشد، این در حالی می باشد که شمال منطقه در بر گیرنده سازندهای آهکی و شیل های توق دار می باشد.

3-5-3 خاک

منشأ اصلی خاک های این محدوده مطالعاتی از رسوبات تشکیلات البرز می باشد که اکثرا آهکی بوده و بالا بودن اندازه آهک در خاک مشخص کننده آن می باشد و در بعضی قسمت ها نیز مارن نظاره می گردد. جنس سنگ مادر عناصر تشکیل دهنده خاک غالبا” آهک، توف، شبل، شیست و ماسه سنگ می باشد. با در نظر داشتن شرایط منطقه فرایندهای خاکسازی، اغلب منجر به تشکیل افق های کامبیک، کلسیک و ژیپسیک در تحت الارض خاک گردیده و در بعضی موارد نیز خاک فاقد تحول پروفیلی می باشد و فقط در سطح آن یک افق آکریک نظاره می گردد. بافت خاک در محدوده مطالعاتی خیلی متغییر می باشد به طوری که در سطح از سبک تا متوسط و سنگین و خاک زیرین نیز از سبک تا متوسط و سنگین متغیر می باشد. عمق خاک آن از خیلی سطحی تا نسبتا عمیق، عمیق و حتی خیلی عمیق در نقاط پست تغییر می کند. مقدار سنگریزه در سطح خاک از 5 تا 50 در صد و در عمق از 10 تا 60 درصد متفاوت می باشد. اندازه نفوذپذیری از ضعیف (در بخش جنوب غربی) تا متوسط و در سایر نقاط از خوب تا سریع متغیر می باشد. به گونه عمده مواد مادری  در منطقه 22 تهران از توف های سبز البرز در شمال، آندزیتها در جنوب و آبرفت های پلوپلئیتوسن در تمام منطقه تشکیل شده می باشد که سنگ ها و آبرفت های فوق تاثیر عوامل آب و هوایی، هوادیدگی حاصل نموده و تجزیه و تخریب می یابند و توسط آب یا نیروی ثقل منتقل شده و سپس تحت تاثیر عوامل مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی قرار گرفته و خاک های منطقه را به وجودآورده می باشد. خاک های حاصله بسته به سرعت انتقال و شیب به تدریج برجا گذاشته شده که نتیجه آن تشکیل خاک هایی با بافت سبک و خیلی سبک و سنگریزه دار در مجاورت ارتفاعات و مخروطه افکنه ها و خاک های با بافت سنگین و خیلی سنگین در انتهای دشت های دامنه ای و بالاخره با بافت متوسط در حد واسط این دو می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه