عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

هزینه های عمومی زندگی (بخش اقتصادی خانوار): برای مقایسه هزینه های عمومی زندگی مجتمع مسکونی و خانه­های ویلای از آزمونی تی تک نمونه­ای با ارزش آزمون 5/1 بهره گیری می­گردد در صورتی که مقدار آماره­ی تی منفی و میانگین از ارزش آزمون (میانگین مورد انتظار) کمتر باشد و سطح معنی داری از 05/0 کوچکتر باشد (05/0P-value=sig<)، هزینه­های عمومی زندگی مجتمع مسکونی نسبت به خانه­های خصوصی کمتر می باشد. نتایج آزمون تی تک نمونه­ای در جدول شماره (5-7) آمده می باشد. نظاره می­گردد که سطح معنی داری آزمون از 05/0 کوچکتر، مقدار آماره تی منفی و میانگین از ارزش آزمون یعنی 5/1 کمتر می­باشد نتیجه می­گردد که با اطمینان 95 درصد اندازه هزینه­های عمومی مجتمع مسکونی نسبت به خانه خصوصی کمتر می­باشد.

در نتیجه نظاره گردید که سکونت در مجتمع­های مسکونی باعث افزایش امنیت، کاهش هزینه­های زندگی، کاهش حس تعلق به مکان، انزوا و بیگانگی گردیده می باشد و فرضیه دوم پژوهش با اطمینان 95 درصد تأیید می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول شماره(58): شاخص­های آماری هریک از گویه­های پرسشنامه های توزیع شده در بین ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران

5-4 اندازه دستیابی به اهداف پژوهش

جدول شماره (5-11): اندازه دستیابی به اهداف پژوهش

اهداف نتایج
1. شناخت عوامل اثر گذار بر ایجاد مجتمع های مسکونی در منطقه 22 در مطالعه  و تحلیل انجام شده تمام گویه ها تاثیری مثبتی بر گسترش ساخت و ساز در منطقه دارند اما بیشترین عواملی  که تاثیر آن قابل توجه بوده می باشد و دارای امتیاز وزنی بالای می باشند. شامل:

 

ü      دسترسی مناسب به زمین در مقایسه با مناطق مجاور

ü      وجود تعاونی های مسکن

ü      تأثیر سازمان های نظامی در گسترش ساخت و ساز در این منطقه (سپاه، نیرو انتظامی، ارتش و…) چگونه بوده می باشد.

2. تحلیل آثار حاصل از سکونت در مجتمع های مسکونی در منطقه مطالعه شاخص های پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی بوده می باشد که مشارکت، امنیت، مسئولیت پذیری، عدالت و برابری و کاهش هزینه های عمومی زندگی در سطح مطلوبی قرار دارد، اما در حوزه دسترسی در 5 گویه که شامل (دسترسی به مراکز خرید، دسترسی به اداره پلیس، به سینما و تئاتر، به مناطق توریستی، به مجموعه های فرهنگی و ورزشی) آن وضعیت نامطلوب بوده اما در مجموع دارای وضعیت نرمال و مطلوبی می باشد، اما مهمتر از همه اینکه حس تعلق به مکان در مجتمع مسکونی پایین می باشد و بر اساس تحلیل های انجام شده در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه