عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

_ ناصر شیخکانلوی میلان (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد  خود تحت عنوان تحلیل اجتماعی- فضایی بافت های فرسوده شهری جهت بهسازی با تاکید بر توسعه پایدار اجتماعی در دانشگاه شهید بهشتی، او در پژوهش خود که با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی انجام گردید به شناسایی بافت فرسوده در محله نعمت آباد تهران و ارائه راهکارهای در جهت پایداری اجتماعی پرداخته می باشد. و در پایان به این نتیجه رسید که با در نظر داشتن همبستگی اجتماعی قوی، حس تعلق به مکان، اعتماد ساکنین به همدیگر و گرایش به نوسازی و مشارکت اجتماعی ساکنین، راهکار مشارکتی و در نظر داشتن نظرات مردم در مراحل تهیه، و اجرا و بهره برداری طرح های بهسازی و نوسازی مهمترین راهکار در جهت تقویت پایداری اجتماعی این محله می باشد.

_ فرخ طهماسبی (1391) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان تأثیر فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر، در دانشگاه شهید بهشتی، او در پژوهش خود که با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و میدانی انجام گردید  با تصریح به تأثیر فضاهایی عمومی به یکی از مولفه های اساسی در کیفیت محیط شهری، و در برنامه توسعه شهری به عنوان ضرورتی مهم و بدلیل فقدان پارک ها و فضاهای عمومی در مرکز شهر با تجزیه و تحلیل پرسش ها به این نتیجه رسید بین ویژگی های محل سکونت ساکنین، اندازه بهره گیری از فضای عمومی ارتباط قابل نظاره نیست. و همچنین به افزایش اندازه رضایتمندی افراد از فضاهای عمومی باعث افزایش حس تعلق آنان می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه