تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت زندگی و توسعه پایدار  

برای اینکه یک منطقه شهری کیفیت زندگی را ارتقاءبخشد؛بایستی به سلائق و نیاز های ساکنان آن منطقه توجه نماید . اندوختن ویا افزایش سرمایه یکی از راه حل هایی می باشد که سبب پایداری درهرجامعه می گردد؛ زیرا پایداری و کیفیت زندگی تابع ارتباط افراد با سرمایه خواهد بود .متداولترین سرمایه موثر بر سیستم های شهری شامل: سرمایه های اقتصادی ،طبیعی ،انسانی و اجتماعی می باشد.که مجموع آن سبب پویایی و ارتقاءکیفیت زندگی خواهدشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درحال حاضربخش عمده ای از روندرشد جمعیت به دلیل مهاجرت می باشد . در همه ی شهر ها چنین رشدی مورد قبول نیست  .(Taylor, et al., 2009)عوامل و بازخورد هایی که ممکن می باشد مهاجرت درون شهری و یا خروج افراد از یک منطقه شهری را منجرگردد در نتیجه ی نارضایتی از کیفیت زندگی می باشد. پس درک ساختاری سیستم های شهری موثر،در پویایی پایداری و کیفیت زندگی بسیار مهم می باشد .تراکم بالای جمعیت  در یک منطقه کوچک ،علاوه برتهدیدات اجتماعی وزیست محیطی وعدم رفاه اقتصادی ، بار اضافه ای بر سیستم  شهری تحمیل خواهد نمود ؛چنانچه مدیریت صحیحی دررابطه با این خطرات نشود؛ اهداف بلند مدت پایداری و کیفیت زندگی در یک شهر به لغزش و خطا خواهد رفت(McGranahan. et al, 2005).

اولین گام در شناخت نحوه مدیریت ،شناخت ساختاری می باشد که تغییر در اصول سرمایه را  مدیریت کرده و تاثیربسزایی در پایداری و کیفیت زندگی دارد .درضمن ما به درک پویایی از جوامع شهری که به روابط مردم با منابع طبیعی ورشد اقتصادی کمک کند نیاز داریم .پایداری شهری و اهرم های سیاسی برای ترفیع دادن قابلیت های بلند مدت اجتماعی و زیست محیطی ازجمله ساختارهای اساسی می باشد (Campbell, 1996). که برای رسیدن به پیشرفت های پایدار و رشد اقتصادی نیازمندیم . (Woodwell, 1998)

با این حال،تصمیم گیریهای اقتصادی بایستی در زمینه تمایلات اجتماعی ساکنان آن منطقه و محدودیت های زیست محیطی صورت گیرد)  . (Levett, 1998

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه