عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

بعد خانوار

جمعیت شهر ساری در سال 1365 معادل 141020 نفر بوده و تعداد خانوار همان سال 30004 نفر وبعد خانوار نیز معادل 7/4 نفر در هر خانوار بوده می باشد. در سال 1375 جمعیت شهر ساری معادل 195882 نفر و تعداد خانوار در این سال معادل 44254 نفر بوده پس بعد خانوار در سال 1375 معادل 4/4 نفر درهر خانوار گزارش شده می باشد.

بر اساس سرشماری سال 1385تعداد خانوار شهر ساری برابر71564 وبعد خانوارنیز 66/3 کاهش داشته می باشد. تعداد خانوار نسبت به سال1355بیش از5/4 برابرافزایش یافته می باشد .بعد خانوارنیز طی سالهای 1355-  1385  از 6 /4نفربه 7/3 نفرکاهش یافته که به معنی کاهش یک نفر از این میانگین می باشد(سالنامه آماری استان مازندران، 1387). بر اساس نتایج آماری دوره های مختلف تعداد خانوار شهر ساری در سال 1345 برابر با 8605 واحد بوده می باشد که این رقم در سال 1385 به 74910 واحد رسیده به تعبیری تقریبا 10 برابر افزایش داشته می باشد. بیشترین اندازه افزایش تعداد خانوار بین سال های 1365 – 1355 و 1385- 1375 بوده ا ست. با در نظر داشتن این ارقام می توان گفت که علیرغم افزایش تعداد خانوار، بعد خانوار در این شهر طریقه کاهشی داشته می باشد که سیاست تنظیم خانواده در شهر ساری در این طریقه کاهشی مشهود می باشد. جدول زیر،طریقه تغییرات تعداد ومتوسط بعد خانوار شهر ساری را دردوره های 1385- 1345 نشان می دهد.

نسبت جنسی

یکی از شاخص­های عمده ای که در مطالعه و تحلیل جمعیت شهرها می­توان به آن پرداخت شاخص نسبت جنسی می باشد که نشان می­دهد پیش روی هر 100 نفر زن چند نفر مرد هست. این شاخص به گونه معمول در بدو تولد نوزادان معادل 105 می باشد. مطالعه سیر تحول ساختار جنسی جمعیت نشانگر آن ا ست که نسبت جنسی جمعیت از سال 1335-1385همواره دچار تغییراتی بوده ا ست که این مسئله بی­ارتباط با وقایع و تحولات اقتصادی و اجتماعی شهر نمی­باشد.

جمعیت شهر ساری در سال 1365 معادل 141020 نفر بوده و از این تعداد 71673 مرد و 69346 زن بوده‌اند پس نسبت جنسی جمعیت شهر ساری معادل 3/103 می‌باشد.

در سال 1375 جمعیت شهر ساری معادل 195882 نفر بوده و از این تعداد 98905 نفر مرد و 97077 نفر زن بوده‌اند. در این مطالعه نسبت جنسی جمعیت نیز معادل 8/101 بوده می باشد.

بر اساس برآورد سال 1385  از جمعیت 261293 نفر، 131491 مرد و 129802 زن بوده اند که شاخص جنسی آن به101رسیده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه