عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

ساعات امنیت اجتماعی

داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به ساعات شلوغ با %60 و کم­ترین فراوانی مربوط به داشتن پلیس محله با %5.97 می باشند.دراین ارتباط محله ی کوی برق با داشتن پلیس محله امنیت محله را تایید نموده این در حالی می باشد که پیش از این از محلات ناامن از نظر افزایش سرقت بوده می باشد

عوامل موثر در انتخاب محل سکونت

داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به تشابه و همگنی با %43.1 و کم­ترین فراوانی مربوط به همسایگی بااقوام وفامیل با %10.1 می باشند.

درخواست ساکنین محله

داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به سکونت در وضعیت موجود با %31.9 و کم­ترین فراوانی مربوط به خروج ازمحله با %16.1می باشند.

ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی شهر ساری با تاکید برفرم فشرده و پراکنده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درپژوهش حاضر با در نظر داشتن مبانی نظری وپیشینه ی پژوهش و نیز براساس اهداف و فرضیه های پژوهش ، ابعاد و شاخص های زیرموردبررسی قرارگرفته می باشد .

کیفیت کالبدی

کیفیت فیزیکی شهرها ، زیبایی شهر و رضایت شهروندان بدون برنامه ریزی صحیح ، مکان یابی مناسب، لحاظ شرایط بومی- فرهنگی ، ایجاد تناسب کارکردی و ابعادی در شهر ، سطوح ارتباطی و به ویژه مبلمان آن ایجاد نخواهد گردید (فرجی ملایی، 1390: 17).

4-3-1-1-2- روشنایی معابر

یکی از مولفه های زیباسازی محیط شهری و نیز ایجاد امنیت برای عابرین پیاده در برابرخودروهای در حال تردد و در برابررفتارهای ضد اجتماعی تأثیر بسزایی دارد .لازم می باشد این تمهیدات در شب بیشتر مورد بهره گیری قرارگیرند. در تمامی ساعات شب نه فقط در ساعات رفت و آمد، اهمیت وجود روشنایی در سطح شهر به دلیل افزایش ایمنی در سطح خیابا نها به ویژه در مراکز پررفت و آمد، چراغ های راهنمایی درسر تقاطع ها، چهاررا ه ها، پل ها، ساختمان ها، تشخیص هویت و جایگاه محل می باشد ( فرجی ملائی، 1390 :18 ). درتحلیل حاضر وضعیت روشنایی در کل شهر ساری باانحراف معیار 1.044 ومیانگین 2.83 بوده می باشد که سطح معناداری آن 0.001 می باشد .درنتیجه کیفیت شاخص مورد نظر از منظر شهروندان مطلوب ارزیابی نشده می باشد .

4-3-1-1-3- مراکز آموزشی (تعدادوتسهیلات مراکز آموزشی )

فضای آموزشی به عنوان یکی ازنیازهای یک فضای مسکونی بوده و بدین ترتیب همجواری واحدهای آموزشی با کاربری مسکونی بخصوص در مقاطع ابتدایی وراهنمایی نه تنها سازگار بلکه بسیار ضروری می باشد.

کاربری های آموزشی بایستی پاسخگوی نیاز شهروندان باشد،زیراکمبود فضاهای آموزشی موجب افت کیفیت آموزشی خواهد گردید (رضویان ،1388).مساحت واحدهای آموزشی شهر ساری اعم ازمقاطع ابتدایی،راهنمایی، متوسطه 412897.5مترمربع وآموزش عالی  102089.8  مترمربع  می باشدامادر طرح های شهری ایران در مجموع براساس الگوی مصوب وزارت مسکن سرانه ی مدارس 4مترمربع و آموزش عالی 1.5 می باشد که در حال حاضر شهر ساری درکاربری های آموزشی 118.8 هکتار کمبودوجود دارد  .(طرح جامع ساری، 1389)

درپژوهش حاضر کوشش شده می باشد تا بردسترسی به مدرسه ی ابتدایی به عنوان یکی از مهمترین عنصرشاخص محله تاکید بیشتری گردد.پس براساس نتایج آزمون انحراف استاندارد 1.346میانگین 2.29وسطح معنی داری آن 0.000 شهرمورد مطالعه  از نظرتعدادو امکانات آموزشی با کاستی هایی مواجه می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه