عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت محیطی

کیفیت محیطی برآیند بخش های ترکیبی و به هم پیوسته در یک ناحیه ی مورد نظر می باشد که بیش از هر بخشی،

به ادراک محیطی مطرح استVan Kamp et al, 2003 ) ) .

درواقع کیفیت محیطی می تواند به عنوان بخش اساسی از مفهوم وسیع کیفیت زندگی تلقّی گردد و مفاهیم بنیادینی زیرا سلامت و امنیت را در ترکیب با جنبه هایی زیرا جذّابیت در برگیرد(RIVM, 2002).براساس برآورد آزمون ،وضعیت شاخص های کیفیت محیطی درنمونه ی موردمطالعه بامیانگین 2.81 وانحراف استاندارد 0.385 وسطح معنی داری صفر، مطلوب ارزیابی نشده می باشد .درذیل به بعضی ازمهمترین شاخص های آن می پردازیم.

4-3-1-4-1-آلودگی صوتی

یکی از پدیده های ناشی از توسعه شهرها، آلودگی صوتی می باشد.چنین عاملی، بشر و حیوان را مستقیماً از بین نمی برد،بلکه باعث ضعف دستگاه شنوایی، ناشنوایی کامل، ناراحتی های عصبی و استر س ها، فشار خون و بالاخره به خطر افتادن سلامتی بشر می گردد)شیعه، 1371 :205 ).

” آلودگی هوااز جمله عوامل محیطی می باشد که بر اندازه طول عمر، بروز بیماری های قلبی، ارزش اقتصادی ساختمان ها،کاهش انرژی تابشی خورشید به زمین وحتی افزایش یاکاهش درجه حرارت تأثیر می گذارد)شیعه، 1375 :203 ). بخش صنایع و حمل ونقل را می توان به عنوان اصلی ترین منبع آلودگی نام برد)نوروزی، 1379: 27 و مقدس،1390 :48).

براساس نتایج آزمون اندازه آلودگی درشهر ساری بامیانگین 3.59 وانحراف استاندارد 1.294 نشان می دهدکه اندازه آلودگی درشهرساری طی سالهای اخیر افزایش داشته که می توان ناشی از دو عامل افزایش جمعیت و اتومبیل دانست.

4-3-1-4-2-کیفیت آب آشامیدنی

مانند موارد دیگری که در تامین سلامت افراد موثر می باشد کیفیت آب آشامیدنی شهر می باشد .تامین منابع آب قابل اعتماد مانند مهمترین مسائل شهری می باشد که با رشد وگسترش بهداشت اهمیت روز افزون می یابد.

در حال حاضر تامین بخشی از آب شرب مصرفی مردم ساری از چاه‌های حفر شده در مناطق میان‌بند هولار و تنگه لته تامین می گردد و بهداشت و کیفیت این حفره‌های آبی به صورت دائم از سوی مراکز بهداشت درمان و آب و فاضلاب شهری مرکز استان کنترل می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه