شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری

مجتمع های مسکونی به عنوان پیچیده ترین و اساسی ترین عملکرد در عرصه معماری دو قرن اخیر به حساب آمده و می توانند تاثیرات بسیار زیادی بر رفتار ساکنین و روابط آنها داشته باشند. این مجتمع ها ترکیب فضاهای باز و بسته متعددی هستند که به هم مرتبط بوده و در هم تنیده اند. فضای باز به عنوان بخش جدایی ناپذیر مجتمع های مسکونی، هم از نظر روابط اجتماعی و هم از نظر ساختار و منظر شهری مهم هستند. در واقع فضاهای باز مسکونی به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی هستند و موجب فرآهم آمدن جایگاه هایی برای رشد خلاقیت، زمینه معاشرت تقابل و تعامل اجتماعی ساکنین می شوند. پاسخ به نیاز مسکن با قیمتی مناسب در حد توان خانواده ها از یک سو، کمبود زمین شهری از سوئی دیگر منجر به راه حلی گردید که تأثیر زمین و قیمت آن در تولید مسکن کاهش یابد. بدین ترتیب زندگی در واحدهای آپارتمانی بدون در نظر داشتن بعضی تبعات سوء اجتماعی آنها برای جوامع تجویز گردید. پایداری اجتماعی در عملکرد توسعه تأثیر مهمی را اعمال می کند و سطح تمرکز در توسعه پایدار برای دستیابی به پایداری اجتماعی به عوامل تاثیرگذار در توسعه و برنامه ریزی توسعه برای حال و آینده بستگی دارد. از منظر جهت گیری اجتماعی برای بهینه سازی ظرفیت مداوم توسعه به عنوان یک جایگاه مکانی طولانی مدت برای روابط انسانی و توسعه فرهنگی مناسب می باشد. پایداری اجتماعی نیاز به یک عملکرد حمایتی اجتماعی توسط شهروندان دارد تا هرکس حق این را داشته باشد در مقابله با مخاطرات زندگی از سلامت اجتماعی، بهداشت، امنیت و مشارکت اجتماعی تا حد ممکن برخوردار گردد. دولت رفاه همیشه به دنبال دو هدف اجتماعی و اقتصادی می باشد، تا با توسعه اقتصادی، پتانسیل لازم برای دولت فراهم آید تا بتواند با طرفداری اجتماعی، تعادل جامعه و اقتصاد را تقویت کند. در تجزیه تحلیل شاخص ها پایداری اجتماعی نشان می دهد که چگونه این شاخص های سنتی مانند عدالت، کاهش فقر، و معیشت قبلا” به گونه فزآینده مطرح بود. اما به جای آن مفاهیم که بیشتر نامحسوس و غیر قابل اندازه گیری می باشد مانند هویت، حس تعلق به مکان، و تعامل اجتماعی مطرح می گردد. در چند سال گذشته مفهوم پایداری در جهت مشارکت اجتماعی، حس تعلق به مکان، ثبات جامعه و امنیت گام برداشته می باشد. در مطالعه پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران که دو نوع  پرسشنامه تهیه گردید که یکی برای ساکنین مجتمع های مسکونی که شاخص های پایداری اجتماعی که شامل: دسترسی به خدمات، حس تعلق به مکان، مشارکت، امنیت، مسئولیت پذیری، عدالت و برابری می باشد و پرسشنامه دوم سوالاتی در راستایی علل گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران  که  مسئولین شهرداری، مسکن، و تعاونی های مسکن پاسخگو بودند، به انجام رسید نتایج این پژوهش نشان داد که علل گسترش مجتمع های مسکونی در این منطقه  تمام گویه­ها بر گسترش و ساخت و ساز مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران تأثیر مثبت داشته می باشد. اما وجود تعاونی های مسکن بیشترین تاثیر را بر ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در این منطقه دارند. و در تحلیل مربوط به ساکنین مجتمع های مسکونی که شاخص های ذکر گردیده مورد تحلیل قرار گرفت، نشان داد که مشارکت، امنیت، مسئولیت پذیری، عدالت و برابری و کاهش هزینه های عمومی زندگی در سطح مطلوبی قرار دارد، اما در حوزه دسترسی در 5 گویه آن وضعیت نامطلوب بوده اما در مجموع دارای وضعیت نرمال و مطلوبی می باشد،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه