تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سن

توزیع فراوانی و درصد فراوانی افراد نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران بر حسب رده­ی سنی در جدول شماره (4-5 ) آمده می باشد. همان­گونه که نظاره  می گردد که 7/6 درصد افراد نمونه کمتر از 25 سال، 65 درصد افراد 25 تا 45 سال و 25 درصد 46 تا 60 سال و 3/3 درصد بالای 60 سال سن دارند.

تعداد فرزندان

توزیع فراوانی ودرصد فراوانی افراد نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران بر حسب تعداد فرزندان خانوار در جدول شماره (4-6) آمده می باشد. هما­ن­گونه که نظاره می­گردد 7/36 درصد خانوار یک فرزند، 3/23 درصد 2 تا 3 فرزند، 3/18 درصد بالای 3 فرزند دارند و 7/21 درصد خانوار هیچ فرزندی ندارند.

وضعیت مالکیت

توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران بر حسب وضعیت مالکیت در جدول شماره (4-7) آمده می باشد. همان­گونه که نظاره می­گردد 3/63 درصد نمونه آماری صاحب خانه و 7/36 درصد نمونه آماری مستاجر هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه