عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی های انجام شده در این مرحله، در مرحله بعد مورد تحلیل قرار میگیرند. نتایج حاصل از اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و همچنین ارزیابی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی نشان می دهد که در گروه نقاط قوت 1 Sیعنی وجود امنیت در مجتمع های مسکونی ، در گروه نقاط ضعف 1W یعنی عدم حس تعلق در بین ساکنان ، در زمینه عوامل فرصت ها 3 Oیعنی افزایش مشارکت مردم در کارهای مربوط به ساختمان  و در زمینه تهدید ها نیز 1 T یعنی کمبود فضاهای باز برای تعاملات اجتماعی بالاترین وزن را به خود اختصاص دادند.

4-5-1 تدوین راهبردهای SWOT

راهبردها برای دست یابی به موقعیتی مطلوب تر تدوین می شوند. بخش زیادی از مطالعه های و برنامه ریزی دانشگاهی، ریشه در استدلال های علمی و قسمت مفهومی آن دارد. سازمان ها نیز به این نتیجه رسیدند که رشد و حفظ بقاء در گرو درک و در نظر داشتن محیط داخلی بیرون سازمان و تدوین راهبردهای اثر بخش می باشد. تدوین راهبردها، براساس ترکیب چهار عامل دخیل در مدل برنامه ریزی راهبردی انجام می شود که البته در جریان اقدام، بعضی از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته، یا به گونه همزمان و متناسب با یکدیگر به اجرا در می آیند. در واقع، بر حسب وضعیت مورد مطالعه، چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه ی کنشگری متفاوت هستند، میتوان تدوین نمود:

راهبردهای SO (راهبردهای تهاجمی): با بهره گیری از قوت ها، درصدد بهره برداری از فرصت ها می باشد.

راهبردهای  ST(راهبردهای تنوع): برای دوری از تهدیدها، ار نقاط قوت بهره گیری می ‌کند.

راهبردهای WO(راهبردهای بازنگری): با بهره جستن از فرصت ها، نقاط ضعف را کاهش می دهد.

راهبردهایWT (راهبردهای تدافعی): نقاط ضعف را کاهش و از تهدیدها دوری می ‌کند (اسماعیل زاده و همکاران، 1393: 25).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه