تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

آزمون فرضیه دوم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد (جدول شماره 5-7) که متغیرهای پژوهش از توزیع آماری نرمال پیروی می­کنند لذا برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات از آزمون­های پارامتری در صورت وجود بهره گیری می­گردد. از آزمون تی تک نمونه­ای با ارزش آزمون 3 (میانگین مورد انتظار) جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش بهره گیری می­گردد. نتایج آزمون تی تک نمونه­ای برای گویه­های پرسشنامه ساکنین مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران در جدول شماره(5-8) آمده می باشد.

برای آزمون تی تک نمونه­ای گویه­هایی   که در جهت مثبت می­باشند  و آماره تی منفی و معنی دار می­باشد (05/0P-value=sig<) به این معنی می باشد که میانگین گویه از مقدار مورد انتظار میانگین کمتر می باشد و در حد مطلوبی قرار ندارد و در صورتی آماره تی مثبت و معنی دار باشد به این معنی می باشد که میانگین گویه از مقدار مورد انتظار میانگین بیشتر می باشد و در حد مطلوبی قرار دارد. در صورتی که گویه در جهت منفی باشد و آماره تی منفی و معنی دار می­باشد (05/0P-value=sig<) به این معنی می باشد که میانگین گویه از مقدار مورد انتظار میانگین کمتر می باشد و در حد مطلوبی قرار دارد و در صورتی آماره تی مثبت و معنی دار باشد (05/0P-value=sig<) به این معنی می باشد که میانگین گویه از مقدار مورد انتظار میانگین بیشتر می باشد و در حد مطلوبی قرار ندارد.

فرضیه دوم : سکونت در مجتمع های مسکونی ضمن افزایش امنیت، کاهش هزینه های زندگی و غیره… موجب بروز مشکلاتی زیرا کاهش حس تعلق به مکان، انزوا و بیگانگی و غیره… گردیده می باشد.

دسترسی به مراکز خدماتی: با در نظر داشتن نتایج آزمون تی تک نمونه­ای که در جدول شماره(5-5) آمده می باشد نظاره می گردد که سکونت در مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران آثار نامطلوبی بر بعضی مؤلفه­های دسترسی به مراکز خدماتی دارد. برای شاخص دسترسی به مراکز خدماتی سکونت در مجتمع مسکونی از 13 مؤلفه بر 5 مؤلفه تاثیر منفی و نامطلوبی دارد  زیرا آماره ی تی برای این 5 مؤلفه منفی و میانگین مؤلفه­ها از مقدار مورد انتظار یعنی 3 کمتر می­باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کمتر می­باشد (05/0P-value=sig<) بر دیگر مؤلفه­های شاخص دسترسی به مراکز خدماتی سکونت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران تاثیر مثبت و مطلوبی دارد زیرا آماره مثبت و میانگین مؤلفه­ها از مقدار مورد انتظار یعنی 3 بیشتر می باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کمتر می­باشد (05/0P-value=sig<) در کل با توجه نتایج آزمون تی تک نمونه­ای که برای شاخص­ها در جدول شماره (5-6) آمده می باشد نظاره می­گردد که آماره تی مثبت و میانگین شاخص از مقدار مورد انتظار یعنی 3 بزرگتر می­باشد و سطح معنی داری آزمون از 05/0 کوچکتر می­باشد(05/0P-value=sig<) نتیجه می­گردد که در کل شاخص دسترسی به مراکز خدماتی در حد مطلوبی قرار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه