عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

– شاخص های کیفیت زندگی شهری                                                           تولید ناخالص داخلی[1](  :(GDPاولین شاخص کیفیت زندگی در پیشرفت اجتماعی می باشد که در سال 1940 معرفی گردید، معمولی ترین شاخص مورد بهره گیری برای مقایسه ثروت کشورها و منحصراً معیاری برای بهزیستی و توسعه براساس ثروت مادی می باشد.

ازدیدگاه منتقدان ازاینکه میان هزینه، منفعت مطلوب ،نامطلوب و فعالیتهای مولد آسیب رسان تمایزی قائل نمی گردد، نمی تواند معرف کیفیت زندگی باشد. از سوی دیگر مطالعات علمی نشان داد ه اندکه ارتباط میان پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی ارتباط خطی نیست، این دو همسو و هم جهت حرکت می کنند. این همسویی آن می باشد که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست بشر فراهم شده باشد، اما از آن به بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تامین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند، زیرا بشر موجودی چندوجهی و پیچیده می باشد و منطق اقتصادی نمی تواند بسیاری از رفتارهای او را تبیین کند.

– شاخص پیشرفت اصلی[2] (GPI):این شاخص نخستین بار توسط سازمان تعریف مجدد پیشرفت مطرح گردید و دارای 18 مولفه می باشد که پیشرفت اجتماعی را در قالب ارزش پولی می سنجد. مهمترین مولفه های این شاخص عبارتند از:زیرساخت های عمومی، آلودگی، توزیع درآمد، بیکاری، مرگ ومیر در تصادفات و

-شاخص سلامت اجتماعی[3] (SHI) : توسط دکتر مارک میرینگاف و همکارانش در موسسه “نوآوری در سیاست اجتماعی ” وابسته به دانشگاه فوردهام تهیه گردید. این شاخص از 16 مولفه تشکیل شده، که همه مراحل زندگی، همچنین فرد و جامعه را پوشش می دهد. مهمترین مولفه های این شاخص عبارتند از:مر گ و میر نوزادان، خودکشی نوجوانان، پوشش بیمه درمانی،مسکن، بهره گیری از مواد مخدر، متوسط درآمد هفتگی و

-شاخص توسعه انسانی[4] (HDI ):این شاخص که در سال 1990توسط برنامه سازمان ملل [5](UNDP ) ارائه گردید، هر ساله از طریق یک شاخص مرکب ،دستاورد کشورها را در توسعه انسانی می سنجد و بر اساس آن کشورها رادرجه بندی می کند.

  1. Gross domestic product
  2. General Progress Indicator

48.Socal  Health index

49.Human Development Index

50.United Nations development Programe

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه