عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

باتوجه به اینکه پایداری بر ایده ی بهره گیری از منابع و نیاز های فعلی استوار می باشد ؛اما هیچ برنامه ای برای بهره گیری از منابع به گونه ای که قابل بهره گیری برای نسل های آینده بشر باشد، ندارد؛ برای مثال: آبهای زیر زمینی نباید به گونه ای مصرف شوند که بارش باران نتواند آن را جایگزین کند .جنگل ها نباید بیش از آنکه کاشته شوند قطع گردند و اجرای فعالیت های کشاورزی نباید به اندازه ای افزایش یابد که اندازه ریز مغذی ها ی خاک تنزل یابد .

توسعه پایدار بر سه اصل استوار می باشد :توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و حفاظت زیست محیطی . ریشه کن کردن فقر ،تعویض الگوهای ناپایدار تولید ، مصرف ،مراقبت و مدیریت منابع طبیعی که پایه و اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد از نیازهای اساسی در ایجاد توسعه پایدار می باشد .

به عنوان مثال کمپبل بحث برخورد و تقاطع میان عوامل طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی را به عنوان پایه های برنامه ریزی شهری مطرح کرده و آن را مثلث برنامه ریز می خواند .

توسعه پایدار موازنه ای منصفانه میان محیط فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی می باشد که در مرکز بخش های مهم اقتصادی،اجتماعی و محیطی یک شهر قرارمی گیرد و اهمیت برابر آنها را نشان می دهد (Cato, 2009:61-78).

در حال حاضر توسعه پایدار دارای برنامه ریزی مبتنی بر حقیقت نیست پیش بینی کنندگان آینده در زمینه های سلامت عمومی،تجارت ، برنامه ریزی و حفاظت محیطی در تعیین تقدم این طیف ها ناموفق بوده و جایگاه و جایگاه آنها لنز هایی را می سازد که از درون آن به یک شهر می نگرند.(Campbell, 1996: 296-312 )

لوت [1] (1998)پایداری را به عنوان یک سیستم ثابت در مقایسه با قلمرو مستقل مطرح کرده می باشد از نظر وی جامعه و اقتصاد بدون سرویس های محافظت کننده ی زندگی که به وسیله محیط ساخته می شوند زنده نخواهند ماند . همچنین او معتقد می باشد که اقتصاد،پایگاهها و رفتارهایش همگی یک بنای اجتماعی می باشد ، که با حوزه اجتماعی، یکسان و متناسب می باشد . و به همین دلیل حوزه خارجی ،یعنی محیط ،دارای محدودیت های فیزیکی می باشد وبه حوزه های داخلی یعنی اقتصاد و جامعه نیز محدود

 می گردد( (Cato, 2009:61-78; Daly, 1990.

  1. 71. Levett

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه