عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند تکنیک SWOT

مراحل انجام این فرایند به تبیین ذیل می باشد:

  • آغاز بر اساس توضیحات ارائه شده در مرحله اول، در هر کدام از جدول 4 گانه و نهایی شده نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید، ستون وزن اهمیت (بین صفر تا 1) و ستون امتیاز وضع موجود (بین 1 تا 4) از سوی کارشناسان تکمیل می گردد. سپس در هر سطر از آن ماتریس ها، وزن ها در امتیاز وضع موجود ضرب شده و ستون امتیاز وزن دار تکمیل می گردد تا اولویت هر کدام از عوامل تعیین گردد.
  • در ادامه ماتریس هایی استخراج می گردد که از دل آن ها استراتژی هایSO ، ST،WT وWT بدست آمده و ماتریس SWOT ذیل حاصل می گردد

همان گونه که ملاحظه گردید استراتژی های حاصل از تجزیه و تحلیل  SWOT  به چهار گروه تقسیم می شوند :

گروه اول: استراتژی های SO  (Maxi- Max):

این استراتژی به مقصود حداکثر بهره گیری از قوت های موجود برای بیشترین بهره گیری از فرصت های محیطی طراحی می شوند. به بیانی دیگر این استراتژی ها، استراتژی های خاص رقابتی بوده و از قوت جهت بهره برداری بهتر از فرصت ها بهره گیری می گردد.

گروه دوم: استراتژی های ST (Maxi- Min):

این استراتژی ها به مقصود حداکثر  بهره گیری از قوت های موجود برای حداقل کردن اثرات تهدیدهای محیط بیرونی طراحی می شوند. به بیانی دیگر این استراتژی ها تهدیدها را با بهره گیری از نقاط قوت، بی خطر می کند.

گروه سوم: استراتژی های WO (Mini- Max):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این استراتژی ها به مقصود حداقل کردن ضعف های داخل برای بیشترین بهره گیری از فرصت های محیطی طراحی می شوند. به بیانی دیگر در این استراتژی ها، از فرصت ها، جهت کمرنگ کردن نقاط ضعف بهره گیری می گردد.

گروه چهارم: استراتژی های WT (Mini-Min):

این استراتژی ها به مقصود حداقل کردن ضعف های داخل برای حداقل کردن اثرات، تهدیدهای محیط بیرونی طراحی می شوند. به بیانی دیگر این استراتژی ها، استراتژی های بقا پذیری در محیط بوده و جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدها بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه